Referat styremøte

Til stede: Trude, Bjørn og Fred fra styret. Petter som invitert medlem. Ole Morten deltok på nett. Aase bidrar med et innlegg om hyttebygging i Sør-Aurdal som vil bli behandlet senere.

Sak 1. Referat forrige styremøte: godkjent

Sak 2. Planlegging av årsmøte: forslag om et møte med et foredrag ved Eldbjørg og Steinar Bergheim om deres 77 dager lange tur i villmarka i Canada, bl.a. i et naturvernperspektiv. Møtet skal holdes før slutten av februar, så vi må få avklart om det passer for foredragsholdere.

Fred tar kontakt med valgkomiteen og vil be dem om å starte med å kontakte styrekandidater. Det er forslag om å gjennomføre møtet som et «Grønn kafe-møte» i den nye Kulturpuben på Fagernes. 

3. Skogaksjonen: vi avventer flere innlegg fra sentralt som vi kan bruke i fremtidige avisinnlegg.

4. Møter i kommende halvår: skog vil fortsatt være et viktig tema å jobbe med. Det er avtalt et møte i juni med en biolog om gammel skog. Det er forslag å få til et møte med skogeiere om de erfaringer familie Hougsrud i Sør-Aurdal har gjort med senvokst gran. Målet med møtet må være større forståelse for verdien av lukkede hogstformer, både økonomisk og økologisk.

5. Grønn kafe: fremtidige møter foreslås å gjennomføre som «Grønn kafe» med fast møteplass i Kulturpuben.

6. Kommunevalget: Ifm. med kommunevalget til høsten er det aktuelt med møter hvor kommunestyrekandidater kan fremme deres syn på natur og miljø i et verneperspektiv. Videre vil vi bruke avisa med leserinnlegg og bruke de øvrige sosiale nettverk som FB og nettsida vår. Klima vil også være et viktig tema å jobbe videre med.

7. Ny nettside: det er planlagt nytt innføringskurs. Trude har interesse for kurset. Fred har gjennomført tidligere.

8. Ny finansavtalelov: orientering

9. Eventuelt: Ole Morten har sendt inn 4 saker som han kommenter på møtet. Noen av sakene ligger på «Høringsradaren» til FNF.

– Arealsaker i Øystre Slidre: Bygging i et strandområde ved Øyangen med rødlista fugl – uttalefrist kommende fredag. Forslag om å få BirdWatch til å se på saken*

Skjenhauglie på Beitostølen: det ble ikke gjort noe vedtak i denne saken. Området et allerede sterkt utbygd, men det er både kapasiteten til renseanlegget og muligheten for dyrking av jord som er momenter som må vurderes nærmere. Fred kan se nærmere på saken.

– Leserinnlegg/mediautspill om vern av Vinda: vi må følge med når saken kommer til behandling, først på Stortinget og eventuelt senere til kommunen. Fred har lagt ut saken på FB-sida til Vindas Venner.

– Vannkraftverk med klipping av fisk i Valdres: ingen kjennskap om dette er et problem i våre vassdrag. Ole Morten undersøker dette.

– Skuterløyper i Vang: avventer ny behandling av saken i kommunestyret.

Ole Morten etterlyser om de arealer som Fredensborg Fritid har kjøpt er regulert til utbygging og hvor mye som er LNF-områder. Han vil undersøke dette nærmere.

Han nevner også en sak som ligger på Høringsradaren til FNF om frivillig skogsvern i Sør-Aurdal og Etnedal. Om noen i styret vil jobbe med dette, ta kontakt med Ole Morten.

Trude kan fortelle oss at hennes mann har fått en stilling i VKR som skal jobbe for mer sortering av avfall i hytteområder. Dette kan ha en positiv effekt på den lave sorteringsgrader som Statsforvalteren har kommentert i deres rapport Kommunebilder 2022.

Vi avventer innlegget til Aase om hytteprosjekt i SA.

Ref. Fred

*Saken er videresendt til leder for BirdLife Valdres, som mener at Øyangen ikke egner seg som hekkeplass for dykkere, lommer og andefugler, og derfor vil ikke dette ha særlig negative konsekvenser for fuglelivet i forhold til andre områder.