Reguleringsplan for Lillehammer Sæter II og III, Nordseter

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, viser til utsendte reguleringsplaner for Lillehammer Sæter II og III Nordseter, og vil her komme med kommentarer.

                                                                                 Lillehammer 9/11-2013

Lillehammer kommune

Tjenesteområdet areal og miljø

Offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Lillehammer Sæter II og III,

Nordseter.

Ref. MARBISMO 12/1319-13

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, viser til utsendte reguleringsplaner for Lillehammer Sæter II og III Nordseter, og vil her komme med kommentarer.

Sæter III

Gropmarka er et helt unikt friluftsområde for Lillehammers befolkning. Her kan man gå både i og utenfor allfarvei og oppleve naturens variasjon, ro og stillhet.

Naturvernforbundet i Lillehammer er derfor svært opptatt av at Gropmarka må beskyttes mot inngrep, som for eksempel fritidsbebyggelse. Dette er også viktig for at regionen fortsatt skal være attraktiv for turister.

Vi har i tidligere høringsuttalelse for kommuneplanens arealdel 2011-2024 gått sterkt i mot

fritidsbebyggelse på det som da ble benevnt som F2, nå Sæter III.

Planene for fritidsbebyggelse i Sæter III virker voldsomme. Her søkes det om ”hytter” på 150m2 pluss terrasse på 30 % av ”hyttas” bebygde areal. I tillegg kommer uthus/garasje eller anneks på hver 35 m2. På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger. Bygningers høyde måles over ferdig grunnmur, altså grunnmuren er ikke inkludert i høyden.

Dette er stikk i strid med kommuneplanens regler for fritidsbebyggelse på Nordseter.

I kommuneplanen står det følgende: Maks. samlet bebygd areal 150 m2 fordelt på

hovedhytte120 m2, og uthus/anneks 30 m2. Evt. terrasse inntil 20 m2. Det er kun tillatt med 2

bygninger per tomt. Bygningers høyde skal måles fra lavest ferdig planert terreng.

Vi ser det slik at Planråd AS på vegne av familien Holte tar seg til rette og overkjører

kommunens vedtak fullstendig.

NiL mener at det er en selvfølge at kommunens regler for fritidsbebyggelse følges.

Det er positivt at gjerder og flaggstenger ikke tillates.

Naturvernforbundet i Lillehammer er svært opptatt av at den nye bebyggelsen ikke skal sees fra Gropmarka, noe vi poengterte sterkt da Planråd AS varslet oppstart i 2012.

I kommunens saksframlegg framgår det at enkelte områder i Gropmarka vil ha sikt inn mot

hyttefeltet. Dette er ikke akseptabelt. Vi har vært på befaring i området, og mener at flere av de nederste tomtene(retning Abbor-Akksjøvegen) må fjernes pga. synlighet og lysforurensning mot Gropmarka.

Det har allerede blitt hogd ut skog i Sæter III feltet. I tilstøtende områder ned mot

Abbor/Akksjøvegen har grunneiere foretatt flatehogst. Derfor er det meget stor sannsynlighet for synlighet og lysforurensning. Dessuten vil en hytteeier ha utsikt, og fjerner trær på eget

initiativ. En vegetasjonsskjerm kan det ikke regnes med.

I saksframlegget framgår at det meste av Lillehammer Sæter III ligger innenfor hensynsområdet for friluftsliv i kommuneplanen. Retningslinjer for hensynssone friluftsliv (PBL § 11-8 c) innebærer bl.a. følgende: ”All virksomhet i disse områdene skal ta særlig hensyn til områdenes verdi for friluftslivet. Opplevelsen av urørthet/stillhet skal vektlegges. Dette skal hensyntas/være

vurdert også ved tiltak i nærliggende områder.”

Det er derfor svært viktig at den nye bebyggelsen blir liggende bak høydedraget på

Grøtåshaugen sett fra Gropmarka. I vedlagte kart over bebyggelsen har vi satt en strek for hvor langt ned boligene kan komme slik at synlighet og lysforurensning hindres. En vegetasjonsskjerm kan det som tidligere sagt ikke regnes med.

Sæter II

Bygningsstørrelse, antall hus per tomt m.m., må også her rette seg etter kommuneplanens

bestemmelser for Nordseter.

I dette området ligger den tidligere HV-leiren, og disse bygningene tenkes oppgradert for salg av seksjonerte enheter. Flere bygninger ligger svært nær vannkanten. Hvis det viser seg at

bygningene må rives, må nybygg trekkes lenger inn slik at det blir god tilgang til Landetjernet.

Hvis det ikke går an å opprettholde 100 meter grense her, må det i hvert fall være en 50 meter sone for å sikre allmennheten et friområde. Det må gjelde for nybygg rundt hele tjernet.

En bredere buffersone til Landetjernet vil også åpne opp for at den skiløypa som gikk her

tidligere kan gjenopprettes. Det må være til glede for alle boligfeltene her å få en rask veg opp til fjellet.

NiL går imot at det i Sæter II etableres forretninger og kafè. Vi mener at Nordseter-området har nok tilbud fra før, og at et ytterligere forretningssentrum sannsynligvis vil svekke eksisterende

bedrifter.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen