Reguleringsplan for Nedre Renåskarven hytteområde i Rendalen kommune

Det eksisterende hyttefeltet Nedre Renåskarven i Rendalen kommune skal få reguleringsplan. Det skal reguleres to nye hyttetomter og legges til rette for utbygging av VA-anlegg. Vi har sendt våre innspill. Høringsfrist var 01.12.2021.

Naturvernforbundet i Innlandet har to innspill til reguleringsplanen for Nedre Renårskarven hytteområde i Rendalen kommune.

Grad av utnytting

I planbeskrivelsens punkt 5.3 Grad av utnytting foreslås det å bryte med arealplanen og tillate 180 m² fordelt på maks 5 bygninger, mot arealplanens 150 m² fordelt på maks 3 bygninger. Begrunnelsen for dette er: «Foreslått endring begrunnes med at det er flere hyttetun innenfor planområdet som allerede i dag har flere bygninger enn tre. Videre vurderes det som bedre terrengtilpasning på en del tomter å ha flere mindre bygninger, enn få større bygg.»

Vi mener at det er viktig å holde fast ved arealbegrensningen arealplanen legger opp til av hensyn til presset på våre fjellområder. Det er også slik at jo større hyttene er, jo større blir forbruket knyttet til bruken av hyttene. Hver kommune kan bidra til å redusere hyttekulturens natur- og klimaavtrykk ved å føre en restriktiv reguleringspolitikk.

Lysforurensning

Når områder for fritidsbebyggelse reguleres, bør bestemmelser angående bruk av lys komme med i reguleringsbestemmelsene. Lysforurensning er uønsket og unødvendig lys, noe som er et økende problem blant annet i fjellet. Slik forurensning har en negativ effekt på mange arter, både planter og dyr, og påvirker også vår egen helse. I tillegg er lysforurensning sløsing med ressurser.

Et av flere tiltak er å forby bruk av utelys på ubebodde hytter.

Det er å forvente at reguleringsbestemmelsene tar stilling til hvordan lysforurensing skal reduseres.

Utover de to ovenstående punktene, har vi tillit til at hensynet til naturverdier, inkludert Djupdalsbekken, ivaretas som beskrevet i planen. Vi tar det også for gitt at eventuelle myrområder vil forbli uberørte og intakte ved videre utbygging av området.


Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun