Reguleringsplan Studentboliger på Stampeletta

Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Lillehammer kommune,                                                    Lillehammer 22.02.13

Areal og Miljø

Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Studentboliger-Stampesletta gnr/bnr. 50/64-Birkebeinervegen

SOPP/LOBB

Ref. ERIOTTVI 11/6378-5

Ref. ERIOTTVI 11/6378-10

Naturvernforbundet i Lillehammer går i mot dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for studentboliger.

Vi har i tidligere uttalelse av 24.05.11 gått imot bygging av studentboliger i dette B2-

området. Når det nå er vedtatt utbygging, må det være så skånsomt som mulig.

I den godkjente planen er det blokker på 4 etasjer som vil skille seg sterkt ut fra

eksisterende bygningsmasse i området.

Nå søkes det om ytterligere en etasje for flere av blokkene.

Når det nå viser seg at B2-området er for lite til 360 boenheter, må det tas hensyn til det.

Vårt forslag er at det her bygges boliger for et mindre antall boenheter, og at det i stedet settes opp provisorier som det også ble gjort under OL-94.

En mulighet må også være å leie hele Birkebeineren Hotel og Appartements for å gi nok sengeplasser til deltakere under Ungdoms-OL.

De permanente studentboligene som bygges må ikke være 4-5 etasjes blokker i dette skrånende terrenget, men de må harmonere med eksisterende bygninger. Blokker, det være seg fire eller fem, passer ikke inn her.

Vi forutsetter også at stedegen vegetasjon bevares mest mulig, og buffersonen med vegetasjon mot Tverrløypa og Kleivbakken er spesielt viktig.

Nærmiljøet er viktig. Området som er inngangsporten til et viktig turist- og friluftsområde egner seg ikke til blokkbebyggelse på 4-5 etasjer. Vi skal leve med dette også etter

Ungdoms-OL!

SOPP/USBL søkte om redusert bilparkeringsdekning i sin første søknad, bl.a. på grunnlag av SOPP`s erfaringer fra andre studentboliger. NiL vil støtte dette, da det er viktig å redusere bilbruken og øke bruken av kollektive transportmidler. Dette er jo også i tråd med kommunens holdning om at bilbruk skal reduseres, derfor mener vi at en dispensasjon fra reguleringsbestemmelser må kunne tas her.

Det er positivt at det stilles krav om en sykkelparkeringsplass pr. boenhet.  

Med hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/Kjersti Swensen