Revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune har igjen foreslått endring i forskrift om snøscooterkjøring. Naturvernforbundet i Innlandet har sendt sine innspill til kommunen. Høringsfrist var 05.11.2021.

Naturvernforbundet i Innlandet viser til enda et av Engerdal kommunes mange forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal.

Bakgrunn

I vårt høringsinnspill av 13. april 2020, uttrykte vi stor skuffelse over at Engerdal igjen forsøkte å åpne for et nytt, omfattende løypenett for snøscooter i Engerdals særdeles villmarkspregete nordområder. Forslaget ble fremmet til tross for en massiv motstand fra en rekke berørte parter i høringsprosessen i 2015 og 2016, og påfølgende 20 klager på kommunens vedtak som ble oversendt Fylkesmannen i Hedmark. Etter at et nytt endringsforslag lå ute på høring sommeren 2020, vedtok Engerdal kommune til tross for en rekke innspill mot planene å vedta forskriften uten endringer. Dette resulterte i ni innsendte klager fra organisasjoner/personer/instanser til Statsforvalteren Innlandet. Den 18. mai 2021 opphevet Statsforvalteren kommunens vedtak til snøscooterløyper.

Til tross for dette kommer nå Engerdal kommune med et svært liknende forslag til snøscootertraseer som ble utsendt i fellesferien 2020.

Løype 13 og 14 inn i villmarkspregete områder må fjernes

Naturvernforbundet Innlandet vil understreke at Engerdal kommunes høringsforslag for løype 13 og 14 er uendret siden siste høring, sommeren 2020.

Engerdal kommune er pålagt et stort ansvar i å utøve en differensiert forvaltning ved anleggelse av snøscooterløyper. Støyfrie og viktige friluftsområder, samt områder med store naturverdier skal hensyntas i henhold til lovverket. Forslaget til anleggelse av løyper også inn i de siste, urørte områdene for snøscootertraseer, viser at kommunen ikke ivaretar dette ansvaret.

Naturvernforbundet vil påpeke at naturen og villmarksopplevelsen i Engerdal inntil for få år siden har vært unik både sommer og vinter. Dessverre er det meste av arealene i Engerdal sør for Femunden og Isteren nå berørt av snøscooterløyper. Det er med bakgrunn i de unike naturkvalitetene, graden av urørthet og reindrift nord for Femundsenden og Isteren at en rekke organisasjoner og instanser har fremmet innspill og klager på forslag til nye snøscootertraseer i nettopp disse områdene.

Unike naturområder med fravær av støy og forurensning er stadig mer etterspurt både i Norge og utlandet. Det er derfor vanskelig å forstå at Engerdal kommune ikke i større grad vil arbeide for en naturbasert økoturisme i disse nordområdene. Engerdal har med områdene rundt Femunden og Isteren fortsatt igjen en merkevare som svært få kommuner er i besittelse av. Legender som Stor-Hans, Anna i Ødemarken, Mikkjel Fønhus og Dagfinn Grønoset har bidratt til dette gjennom nær hundre år. Derimot kan det gå kun få år eller dager å ødelegge denne merkevaren hvis Engerdal kommune velger å innføre ytterligere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring også inn i Femundstraktene.

Anleggelse av snøscooterløype 13 og 14 vil bidra til at:

  • Lille Sølensjøen naturreservat påvirkes negativt, grunnet traseens nærhet til sårbart dyreliv (løype 13 lengst vest, tidligere kalt 13C)
  • Bjørnberga og Isteren naturreservat berøres negativt ved Isteren inntil Gløtberget/Elvebergan. I området er traseen også planlagt tett inntil en kjent hekkeplass for hubro (sterkt truet i norsk rødliste)
  • særdeles uberørte og villmarkspregete naturområder med et sårbart dyreliv vil berøres negativt med støy, forstyrrelser og visuell lysforurensning. Dette vil redusere kvaliteten og opplevelsen ved å utøve annet friluftsliv i Engerdal reduseres betydelig, og gjøre kommunen mindre attraktiv for økoturisme, friluftsliv og skiturister
  • svært viktige friluftsområder med turstier og skiløyetraseer i områdene ved Sømådalen vil berøres negativt (jf. SWECOS rapport av 18.06.20, avsnitt 3.1.4)
  • merkevaren om Femundstraktenes villmarkspreg med fravær av støy og forstyrrelser ødelegges
  • løype 14 vil krysse Femunden nord for Solera til Elgå, over Norges største vernete vassdrag. Tamreinintressene er her ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Snøscooterløype nr. 12 må fjernes

Som nevnt i en rekke tidligere høringsinnspill og klager, er løype nr. 12 ulovlig anlagt da denne går inn i et foreslått verneområde «Sorkvola» (NINA rapport 268 (Hofton, T.H. & Blindheim, T. (red) m.fl. 2007)). Dette er ikke iht. lovverket, og har i 2021 blitt et ytterligere forsterket ankepunkt da Statsforvalteren har igangsatt verneprosess for dette drøyt 40 km2 arealet med internasjonale verneverdier. Vedlegg 1 viser kart over området, som berører store deler av løype 12. I tillegg passerer løype 12 rett forbi et aktivt kongeørnreir, samt at det er reinsdriftsinterresser i området.

Deler av snøscooterløype nr. 10 må legges om

Deler av løype 10 berører en kjent lokasjon for en strerkt truet fugleart som forventes å være sterkt berørt av snøscootertrafikk. Statsforvalteren sitter på disse opplysningene (sensitive artsdata), og kommunen oppfordres til å ta kontakt for å legge om snøscootertraseene i området.

Stor motstand, inkludert en stor men taus opinion

Naturvernforbundet vil igjen minne om at det eksisterer en stor men taus opinion mot motorisering av utmark i alle snøscooterbygder. Presset fra lokale snøscooterklubber og bekjente som er for fornøyelseskjøring forhindrer at disse tør å benytte sin innspillsmulighet. Vi kan ikke se at verken denne opinionen eller naturen er tatt hensyn til i tilstrekkelig grad i heller dette høringsforslaget fra Engerdal kommune.

Andre argumenter mot snøscooterløyper:

Utslippet av klimagasser i kommunen vil øke, som følge av økt snøscooterkjøring og transport med biler og tilhengere til og innad i kommunen.

Naturvernforbundet understreker også i dette høringssvaret at vi ikke kan se at Engerdal kommune har gjennomført en tilfredstillende evaluering av de allerede vedtatte snøscooterløyper etter to hele driftsår. Dette er i strid med kommunestyrevedtak av 2017. Her må fremkomme også hvilke utgifter Engerdal kommune har hatt for anleggelse av løypene, med adminstrasjonskostnader, innleie av konsulentoppdrag (SWECO mm) samt driftsutgifter til Engerdal snøscooterklubb. Naturvernforbundet Innlandet er av den oppfatning at det her er snakk om beløp på flere millioner kroner, midler som kunne gått til andre, sårt tiltrengte formål i kommunen.

Naturvernforbundet i Hedmark viser forøvrig til våre innspill datert 13.04.2020, 21.08.2020 samt vår klagesak til Statsforvalteren i Innlandet av 25.10.2020, og holder fast ved våre vurderinger i disse.

Med hilsen Naturvernforbundet i Innlandet
Ole Midthun /s./
Leder