Revidert reguleringsplan for Gamlestølen

Naturvernforbundet i Valdres har sammen med Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland og Naturvernforbundet i Oppland skrevet en høringsuttalelse til Etnedal kommune vedrørende revidert reguleringsplan for Gamlestølen.

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland

Naturvernforbundet i Valdres

Naturvernforbundet i Oppland

Postboks 368

2602 Lillehammer

29.01.2009

Etnedal Kommune

2890 ETNEDAL

Revidert reguleringsplan for Gamlestølen

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland, Naturvernforbundet i Valdres og Naturvernforbundet i Oppland er gjort kjent med forslag til revidert reguleringsplan for Gamlestølen, som er lagt ut til høring.

Utover vår bekymring for ytterligere negative konsekvenser for landskap og energibruk i forslaget om å tillate et større byggeareal(BYA) for fritidsbebyggelse, reagerer vi negativt på forslaget om å ta i bruk et nytt utbyggingsområde inntil Langtjednet Naturreservat.

Tilrettelegging av menneskelige aktiviteter så nært inntil et naturreservat er svært urovekkende. Formålet med fredningen av Langtjednet er i hht. Kronprinsreg. res. av 12.10.1990: ”å bevare et viktig våtmarksområde og et interessant myrområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til hekkende ender og vadefugl.”

I ornitologisk og naturvernmessig sammenheng er Langtjednet et svært viktig leve- og hekkeområde for våtmarksfugl, med bl.a. fast forekomst av nasjonalt truede fuglearter som horndykker, stjertand, sjøorre, dobbeltbekkasin og storspove. Dette betyr at verneområdet er svært sårbart overfor menneskelig aktivitet, også i randsonen. Og som fort kan føre til at enkelte av de mest sårbare artene forsvinner fra området. Arealet for caravanplass/camping er lagt altfor nær reservatet til at det ikke vil medføre ringvirkninger på fuglelivet. Følgelig er planforslaget i strid med selve formålsparagrafen i vernevedtaket.

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland, Naturvernforbundet i Valdres og Naturvernforbundet i Oppland tar med dette bestemt avstand fra den foreslåtte plassering av et anlegg for caravanplass/camping.

Hilsen

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland

Jon Opheim(S)

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli(S)

Naturvernforbundet i Oppland

Kjell Fredrik Løvold(S)

Kopi: Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen.