Rovdyrtelling

Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige lanserer i dag det nye rapportsystemet Skandobs

Nytt rapportsystem for store rovdyr – Skandobs Publisert 18.02.2013  

Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs

Logo © Rovdata

Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Her kan du legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.

– Med Skandobs får vi for første gang samlet publikums observasjoner av de største rovdyrene i begge land på et sted. Rovdyrene i Skandinavia beveger seg som kjent uavhengig av landegrensene, og ved å samle inn observasjoner fra begge sider av grensa vil vi nå få et mer helhetlig bilde av de skandinaviske bestandene, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det nylanserte Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.

Samler rovdyrmeldinger på ett sted

Observasjoner som blir lagt inn i Skandobs vil bli vurdert av overvåkingen av rovdyrene i de respektive land og observasjonene vil bidra til økt kunnskap om hvor mange rovdyr det er og hvor de lever i Skandinavia.

– Nå kan alle som ønsker det delta i kartleggings- og overvåkingsarbeidet og informasjonen vil være tilgjengelig for alle. Jo flere som deltar og registrerer sine observasjoner, desto bedre og mer nøyaktig blir resultatene, sier Magnus Kristoffersson, prosjektleder hos Naturvårdsverket.

I rapportsystemet kan det også legges inn foto som er tatt i tilknytning til observasjonen, og bildene kan ses i et eget fotoarkiv.

Felles metoder og databaser

I mars i fjor ble det startet et norsk-svensk samarbeid med å utvikle felles metoder for registrering og overvåking av gaupe og jerv i de to landene. Arbeidet har resultert i at overvåkingen nå gjennomføres med samme metoder i begge land, noe som vil gi sikrere bestandstall og gjøre det enklere å sammenstille overvåkingsdata på skandinavisk nivå.

– Med felles metoder for overvåking av rovdyrene og felles databaser for lagring av data har Norge og Sverige tatt flere viktige steg mot en overvåking som ser bestandene under ett. Dette vil gi myndighetene i de to landene et bedre kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av artene, sier Kjørstad.

I løpet av året vil Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket sette i gang et tilsvarende arbeid med å utvikle felles metoder for registrering og overvåking også for brunbjørn og ulv.

Fakta om Skandobs:

  • Alle som ønsker det kan legge inn observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse artene i Norge eller Sverige, på www.skandobs.no og www.skandobs.se.
  • Observasjonene er tilgjengelig for alle.
  • I Skandobs kan du blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon eller spor, hvem som har lagt dem inn og så videre.
  • Sårbare data blir unntatt fra offentligheten, som for eksempel observasjoner av jervehi.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.