Skålengen

Høring på bygging av landbruksveg-Skålengvegen i Lillehammer kommune Deres ref. 12/192-2 Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, viser til utsendte dokumenter om ombygging av Skålengvegen til vegklasse 3, tidligere også informasjon om oppgradering av Svindalsvegen, og vi vil gjerne i denne sammenheng komme med noen generelle kommentarer.

Det er et tankekors at dagens skogsmaskiner er så store og tunge at en ”gammeldags” skogsbilveg ikke lenger kan benyttes. Vi ser at dagens skogsbilveier er av en helt annen klasse enn tidligere, brede svære veger til transport av tømmer med vogntog, jfr. Halvorsteinvegen i Balbergskaret. Det medfører store inngrep i naturen, noe som er svært uheldig.
Vi kan ikke skjønne at dette er i samsvar med Levende Skog standarden.

I forbindelse med Skålengvegen forutsetter vi at oppgraderingen ivaretar gode kantsoner mot myr og bekker. Ut fra vedlagte kart går mye av vegen langs myr, og til og med tvers over myr!
Likeledes må hogsten være i god avstand fra MiS-områdene.


Med hilsen Styret i Naturvernforbundet
v/Kjersti Swensen