Skogdag 10. juni

Naturvernforbundet i Valdres arrangerte skogdag med fokus på vern av gammelskog.

Vi ønsker mer kunnskap om hvordan vi kan verne og ta vare på de gamle skogene våre. I den anledning inviterte vi biolog Erlend Tandberg Grindrud fra Kongsberg til å komme hit til Valdres for å undervise oss i dette. Erlend har meget god kunnskap om skog og har jobbet mye med naturtypekartlegging.

På grunn av veldig sein vår i Valdres måtte vi flytte arrangementet fra fjellskogen i Aurdalsåsen ned til Begna naturreservat. 12 glade skog-entusiaster møtte opp og vi fikk en god innføring av Erlend hvordan han jobber når han skal ta foreta en kartlegging. Vi fikk innlæring på hvordan vi skal se forskjellen på unge og gamle trær, mengden av stående og liggende dødved, hvor vi kan finne rødlistearter og hvordan vi kan rapportere artsfunn i Artsdatabanken. Viktig at vi har nok kunnskap til å finne noen av de vanligste NT- artene i skog så vi kan melde inn funn som gjør at skogen får en ekstra vurdering før hogst. Vi pratet også om hvordan hogst truer de siste naturskogene våre og hva som kan gjøres for å stoppe dette. Vi vandret gjennom granplantasje, løvskog, gammel furuskog og gammel granskog. Vi hadde også en god rast nede ved elva hvor praten gikk om både skog og annet.

På slutten av dagen fant vi rødlistearter som ble grundig studert og registrert.

En hyggelig og veldig lærerik dag.

Funn av rødlistearter i gammelskog ved Røymyri

Knerot i gammelskog

Gammel rogn i Nerre Åskjær

Om Begna naturreservat

Begna naturreservat i Nord- og Sør-Aurdal kommuner ble opprettet i 2002, og utvidet i 2005. Verneområdet omfatter ca. 4750 dekar. Verneformålet er å ta vare på et forholdsvis urørt
skogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt vitenskapelig betydning som leveområde for mange sårbare arter, samtidig som det representerer ei fuktig elvekløft med god kontinuitet i kronesjiktet.