Skrinlegger kraftverk på Vinstra

Planene om å bygge ut Kåja kraftverk på Vinstra blir skrinlagt. Det omstridte området er viktig for en rekke fuglearter.

Lågen sett fra Sundbrua mot Kåja idrettspark Foto Naturvernforbundet i Midt-GudbrandsdalenFoto: Naturvernforbundet i Midt-Gudbrandsdalen

Gudbrandsdal Energi og Hafslund Eco har lagt vekk de kontroversielle planene om bygging av Kåja kraftverk på Vinstra i Gudbrandsdalen. Årsaken er høye kostnader.

En utbygging ville ført til mindre vann i Lågen forbi Vinstra, og ville fått store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Dyrt og vanskelig

– Vi i Naturvernforbundet synes det er svært gledelig at denne utbyggingen ikke blir noe av, sier fagrådgiver Rebecca Biong.

Planene om å bygge Kåja kraftverk har eksistert i omkring 20 år, men prosjektet ble stoppet i 2014. Så ble planene tatt frem igjen, og nå skulle det omfatte en lengre strekning – både oppstrøms og nedstrøms fra stedet der det opprinnelige kraftverk var planlagt. Planen var nå å lage en dam ved Vikafossen og så føre vann fra Gudbransdalslågen forbi Vinstra i en tunnel, ned til Harpefossdammen.

Men nye flomberegninger og krav til flomavledning i damsikkerhetsforskriften, har medført at anlegget måtte endres.

– Dette, sammen med en stor kostnadsøkning de siste årene, gjør at prosjektet ikke lenger vurderes som lønnsomt, forklarer Rebecca Biong.

Sårbart område

I 2012 fikk utbygger Gudbrandsdal Energi (GE) laget en konsekvensutredning som så på konsekvensene for ulike naturtyper og dyreliv. Allerede da kartla de 20 forskjellige rødlistede arter på den berørte elvestrekningen.

Området er et viktig leveområde for vannfugl, hekkeplass for hønsehauk og en viktig overvintringslokalitet for fossekall. Det er også blitt gjort funn av flere rødlistede planter.