Slakk litt på gasspedalen

Uttalelse reguleringsplan hyttelfelt D på Lygna.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner stiller seg sterkt kritiske til hyttebygging, og har gitt uttrykk for dette tidligere, blant annet ved utbygging av felt B og C.

Årsaken til dette standpunktet er i hovedsak overordnede hensyn til klima og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

FNs naturpanel sin rapport om naturens tilstand fra 2019 peker på arealendringer som den største trusselen til natur. Det er derfor avgjørende at man ikke tillater nedbygging av natur til annet enn hva man kan regne som absolutt nødvendig. Vi mener at å tilby folk store hytter (nummer to bolig) ikke kan anses som nødvendig. 

Hyttefeltet vil i delvis måtte renses for trær. Dette vil ødelegge leveområdene for en rekke planter og dyr, selv om det ikke nødvendigvis rammer truede arter. Tiltaket vil også ha en negativ klimapåvirkning når skogen ikke lenger kan ta opp CO2

Bygging av veier og infrastruktur vil også bidra negativt i klimaregnskapet, likesom materialene som benyttes i hyttene. Det samme gjelder for de framtidige eiernes transport til og fra hyttene. Vi har liten tro på at transporten kommer til å skje kollektivt.

Fylkesmannen i Innlandet forventer at planleggingen skal legge til rette for reduserte utslipp av klimagasser.  Naturvernforbundet i Gran og Lunner forstår ikke at etablering av nye hyttefelt kan bidra til reduserte utslipp. 

Fylkeskommunen påpeker at det i alle reguleringsplaner skal innarbeides krav til klimamål. Vi mener slike mål må være kvantifiserbare og bety noe annet enn fromme ønsker om utførelse av marginale tiltak i anleggsperioden og senere. 

Av reguleringsbestemmelsene framgår det også at «Totalentreprenør skal før anleggsstart dokumentere hvordan prosjektet bidrar til å nå nasjonale klimamål». Vi går ut fra at det her siktes til Norges mål om å redusere utslippene med 50% i forhold til 1990 innen 2030. Da utslippene i 2021 var omtrent på samme nivå som i 1990, og kun 20% av denne 40-årsperioden gjenstår, begynner det sånn smått å haste. 

Vi ber om at det redegjøres for den samlede klimapåvirkningen av tiltaket, i etablerings og driftsfasen, og at dette sammenliknes med 0-alternativet. Arbeidet må utføres av en nøytral tredjepart med kompetanse på klimaregnskap. 

Vi mener at kommunestyret ikke kan godkjenne reguleringsplanen før dette foreligger. Det er viktig at våre folkevalgte, som skal ta avgjørelsen, er klar over konsekvensene av de vedtak de fatter.

Lygnaområdet er i kraftig forandring. Det er allerede bygget ut flere hundre hytter.  Store utmarksområder er bygd ned.

Når er det nok? Er det når småbarnsfamilien på tur ikke rekker å komme gjennom hyttefeltet og ut i skogen før de må snu? Eller er det når den siste tiuren har forlatt området? Dessverre frykter vi at det mest sannsynlig blir når grunneierne har solgt sin siste hyttetomt – eller når markedet ikke lenger vil kjøpe hytter.

Vi siterer fra FNs generalsekretær Guterres åpningstale under klimatoppmøte i Egypt: «Vi er på veg mot klimahelvete, og foten er fortsatt på gasspedalen».

Oppsummering

Vi ber primært om at reguleringsplanen avvises av overordnede hensyn til klima og biologisk mangfold.

Subsidiært ber vi at det må presiseres at klimaredegjørelsen for den samlede klimavirkningen av tiltaket skal omfatte både etablerings og driftsfasen, og at dette sammenliknes med 0-alternativet. Arbeidet må utføres av en nøytral tredjepart med kompetanse på klimaregnskap.

Kommunestyret kan ikke ferdigbehandle saken før dette foreligger. Noe annet vil antyde at formuleringen om klimaregnskap ikke er alvorlig ment, eller kun et meningsløst utredningskrav.

Styret i Naturvernforbundet i Gran og Lunner