Slåtteng på Vingrom

SLÅTTEENG PÅ EIENDOMMEN GNR./BNR: 38/1, I LILLEHAMMER KOMMUNE

Landbruksetaten i Lillehammer kommune

Naturvernforbundet i Lillehammer, NIL, har blitt kontaktet av nåværende eier av ovennevnte eiendom, Astrid Stuksrud som bor på Vingrom.  Hun arvet eiendommen etter sin bror Arve Kjølgård som døde i fjor. Eiendommen er nå ubebodd. Kjølgård har i flere år søkt om SMIL midler for å skjøtte den verdifulle, gamle slåtteenga på småbruket.  Den har vært hans store stolthet i mange år.  Enga er også registrert i nasjonale registre, bl.a. på grunnlag av befaring foretatt av Miljøfaglig utredning i 2002.  I år har en nabo, Leif Erlandsen,  tatt seg til rette og sluppet sauene sine inn på eiendommen.  Ved befaring i begynnelsen av juni, var enga helt snaugnag og det var sauemøkk over alt.

Vi viser til Handlingsplan for slåttemark utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i 2009 og den hjemmel slåtteenger har som utvalgt naturtype i naturmangfoldloven.  Vi mener det er svært alvorlig at en slik verdifull eng, hvor det er utbetalt SMIL midler i flere år, nå er i ferd med å bli ødelagt.  Vi ber kommunen v/landbruksetaten snarest følge opp saken gjennom å kontakte Erlandsen.  Vi ber også om tilbakemelding om hva som skjer med enga.

Mvh

Heidi Kristoffersen

Naturvernforbundet i Lillehammer