Sluttbefaring Vinda Kraftverk

Onsdag 22.oktober ble det gjort en sluttbefaring på initiativ fra NVE. Alle som har kommet med uttalelser på den tidligere omtalte konsekvensanalysen utført av Norconsult, var invitert.

Fremmøtet var bra med representanter for grunneiere, Øystre Slidre kommune, Fylkeskommune, Vinda vassverk, Naturvernforbundet, DNT Valdres og FNF. Skagerak Kraft (SK) stilte med tre representanter, som var ansvarlige for presentasjonen av utbyggingsplanen «ut i feltet». Det var satt opp en buss som etter en kort presentasjon av dagens program, kjørte oss til de forskjellige utgangspunkt for feltbefaring.  

Turen startet etter grunneiernes oppfordring med en befaring av et stølsområde ved Søre-Vindin. Flomoppstuvning vil kunne føre til ytterligere utvasking av jord langs vannet. Ved å forlenge overløpsterskelen fra 35 til 60 meter, mener SK at problemet vil være begrenset. Det er mulig at terskelen vil bli ytterlig forlenget, videre vil en ved detaljplanleggingen vurdere ytterlige tiltak for å redusere flomoppstuvningen. Konsekvensene for vassverket ble også berørt, da den intermitterende driften av kraftanlegget vil kunne føre til mer humus i vannet. SK påpekte at sikring av drikkevannsforsyningen alltid vil gå foran kraftproduksjon.  

Neste område som ble besøkt var inntaksområdet i overgangen mellom Søre-Vindin og elva Vinda. Her ser en rester etter en gammel steinsetting av elva som ble gjort for å lede vannet inn i en rørgate til den gamle mølla. I området hvor demningen skal bli er det registrert jernalder funn som er under utredning. Vi fulgte elva, som på denne dagen hadde stor vannføring, nedover i retning Langedalsbru. Vi passerte Helvetesfossen som var i en imponerende form og gjorde inntrykk på alle som var med. SK gjorde det klart at også etter en utbygging vil denne fossen i flomperioden være stor, men ved lite vannføring vil den blir berørt av inngrepet. Før vi tok plass i bussen, tok vi en liten tur nedstrøms fra brua og fikk se ennå en imponerende foss.   

Så kjørte bussen oss til en feltbefaring i området rundt Mossbrue og deretter videre til nedre deler av Vinda med bl.a. Stampefossen og den flotte «Folkestigen». Til slutt så vi på samløpet mellom Vinda og Vala. Frostrøyk var ett av temaene som ble diskutert uten å få noe svar på hvor stort problem det kan bli.

Før vi reiste videre til det tidligere Heggenes Motell for å se på uttaket fra kraftstasjonen og steindeponiet, som skal bli på et jorde på nedsiden av motellet, var vi innom den gamle kraftstasjonen ved Storefoss.

SK var hele tiden åpen om de mulige konsekvenser av en utbygging, selv om de naturligvis prøver å moderere disse til et akseptabelt nivå. I et følgeskriv til informasjonsheftet vi fikk utlevert, blir det kommentert at det ikke er mulig å bygge ut vannkraft uten at det får miljøkonsekvenser. Men kraftselskapet mener at fordelene av en utbygging er større enn ulempene. De mener også at å velge den største av de opprinnelige tre alternativer, gir minst miljøkonsekvenser per utbygd kilowattime. De tilgir at redusert vassføring vil få konsekvenser for landskap, lokalt friluftsliv og naturmiljø, men at disse ikke er større enn det som må forventes ved en så stor utbygging. «Det vil fortsatt gå store flommer i Vinda, og det vil fortsatt være gode muligheter for å dyrke et aktiv friluftsliv i tilknytning til elva. Minstevassføring i elva sikrer at Vinda fortsatt blir en levende elv.

Tema som ble diskutert for øvrig, var konsekvensen for ørretbestanden i Heggefjorden dersom abbor følger med driftsvannet ut i Heggefjorden. Man har nå konkludert med at dette vil skje. Men SK bemerker at Norconsult har vurdert at abboren ikke utgjør noen trussel mot biologisk mangfold i Heggefjorden. Vi fikk inntrykk av at representanten for fylkesmannen har en annen oppfatning.

Tilslutt nevner notatet at utbyggingen er viktig for å nå nasjonale klimamål om ny fornybar energi. Og at det er viktig å gå til større utbyggingsprosjekter dersom Norge skal nå målet om 13,2 TWh ny fornybar energi innen 2020.

Det blir gitt anledning til å komme med flere kommentarer til konsekvensutredningen før 15.november. Men det må være nye momenter for at NVE vil forholde seg til det.

De som var med fra naturvernforbundet, ble ikke mindre overbevist om at det ikke må bli noe av denne utbyggingen. Vi opplevde elva som naturopplevelse fra sin beste side. Som det ble sagt: «Den er helt rått!» Og vi gjentar det vi har sgt før: «Det er mye energi i en god naturopplevelse!»