Søppelfritt Valdres

Første møtet i vår planlagte aksjon «Søppelfritt Valdres» ble en suksess, både når det gjelder fremmøte og innhold. De fleste inviterte etater og virksomheter møtte opp, og alle deltok aktiv i ordskiftet om temaet søppel/avfall i Valdres.

Etter en kort innledning om bakgrunnen for møtet, fortalte alle om sine erfaringer med handtering av ulovlige avfallsdeponier.

Christian Rieber Mohn åpnet med en kommentar til rapporten som ble utarbeidet på vegne av fylkesmannen i Oppland. Selv om ikke alle registrerte saker i Nord-Aurdal er fulgt opp på grunn av lite ressurser, har en del saker løst seg. Ofte etter tips fra befolkningen, som kommune er helt avhengig av for å holde seg orientert om forsøpling. Naturvernforbundet kan spille en viktig rolle i dette arbeidet. Viktig med holdningsendring gjennom informasjon og kunnskapsutveksling. Samtidig med den begrensning at en del mennesker ikke lar seg påvirke av dette.

Aud Berit Anmarkrud, miljøkonsulent i Sør-Aurdal, nevnte at det er begrenset tid til forurensningssaker innen stillingsrammen. Også i Sør-Aurdal jobber man etter tips fra publikumet og mindre saker løser seg som oftest uten problem. Ved en del større saker har det vært nødvendig med anmeldelser.

 Kristen Reidar Hagaseth representerte Etnedal kommune som kommunestyremedlem. Han har sin yrkesbakgrunn fra vegvesenet og jobbet en god del med forurensningssaker. Da vegvesenet ikke var til stede på møtet, kunne han kommentere ansvarsområdet til etaten. Som begrenser seg til «egen grunn». Som kjent bruker vegvesenet store ressurser på rydding langs veien.

Lensmann Odd Vidme møtte på vegne av politiet i Valdres. I den nye organisasjonen har han ansvar for miljøsaker, med bakgrunn i hans engasjement i Miljøforumet. Han påpekte viktigheten av samarbeid mellom politi og kommune, noe som har fungert godt gjennom dette forum. I Vang er det vanlig praksis at en formaliserer kontakten med de som er ansvarlig for forurensningssaker, dvs. en informerer per brev. Før en eventuell anmeldelse og forelegg. Ved større saker mener han at den nye organiseringen av lensmannsetaten er fordelaktig.  

Arne Straum representerte Vang kommune. Han jobber mest med landbrukssaker, men handterer også forurensningssaker. Problemsaker er bl.a. landbruksplast og utette gjødsels kjellere.

Kjell Håvard Tuv, leder for næringsavdelingen i Øystre Slidre jobber både etter tips fra publikum og ved selvsyn av forurensningssaker. Også han nevner brenning av avfall som et problem. I samarbeid med bondelaget ble det for en del år siden gjennomført en «Rusken aksjon», uten å ha særlig effekt. Likedan et forsøk på opprydding av gamle trådgjerder hadde særlig effekt. Hans inntrykk er at «søppel skaper mer søppel». Ryddige forhold på rasteplasser kan ha en positiv effekt. Han mener at skilting kan være nødvendig.

Eivind Berg, leder for VKR nevner viktigheten av samarbeid og ansvarsfordeling. Han nevner også at den aksjonen som ble gjennomført i Bagnskleiva, basert på frivillighet, gjør det lettere å få i gang rydding. VKR har som praksis at søppelet kan leveres gratis når det er basert på frivillighet, noe vi erfarte i sommerens aksjon. VKR har en egen sommer patrulje – ungdommer som jobber hele sommer med ryddesaker. Men ut over det er det først når søppel er kommet inn i kontainer at VKR kan ta ansvar for den videre behandlingen. De har ingen formell ryddeoppgave. Han foreslår videre å kalle aksjonen for «Avfallsfritt Valdres», som er et mer dekkende begrep.

Hjalmar Dalen er daglig leder i Valdres Metall AS. Årlig samles det inn ca. 1000 bilvrak og mange tonn med metalskrap. Pant kan dekke transportkostnadene og som oftest får bileieren utbetalt et mindre beløp. Med fordel samkjører man innhenting av kasserte biler når reiseavstanden er stor. Råvareprisene er en viktig faktor i lønnsomheten til Valdres Metall. De varierer en del.

Kai Hauglid er ansatt i Valdres Metall og nevnte en innsamling av metall som foregår i Skrautvål i regi av idrettslaget.

Èn av de fremmøtte medlemmer i naturvernforbundet, Jannicke Hansebråten, stilte spørsmål ved at barn ikke lenger får lov å delta i ryddearbeid. Arne Straum mener at det er tillatt, så lenge det er voksne til stede. Men langs riksveier er det uheldig at unger deltar. I VKR regi tillater man ikke at barn deltar.

Etter denne innledningen ble det debatt rundt en rekke miljøsaker, som vil bli referert senere. Styret i naturvernforbundet vil nå diskutere hvordan vi kan planlegge vårens aksjon, både mht omfang, søknader om aksjonsmidler osv. Vi kommer tilbake til denne saken så fort dette er avklart.

Ref. Fred Kuyper