Sør-Aurdal best på reduksjon i klimautslipp?

Miljødirektoratet har kommet med nye tall som viser utslipp av klimagasser i kommuner og fylker i 2019. De viser en bedring målt under ett både i de fleste fylker og mange kommuner fra de tall som foreligger for 2018. Men, går man nærmere inn på dataene, så viser det seg at det varierer veldig både fra kildene man måler utfra og utfra et lengre perspektiv enn ett år. Vi har sett på resultatene for Valdres og Innlandet fylke i perioden 2009-2019.

I Valdres har Sør-Aurdal kommune best resultat målt som oversikt over 10 utslippskilder fra 2018-2019. Men ikke så bra som Innlandet fylke, dvs. samlede resultater for alle kommuner i Innlandet. Uansett, det er en rekke tegn på at det går den rette veien med klimautslipp i våre kommuner i slutten av denne 10-årsperioden. Mindre utslipp fra oppvarming, veitrafikk, avfall og avløp. Men målt over en periode på 10 år viser det seg at tre kommuner i Valdres faktisk har hatt økte totalutslipp, mens fylket har hatt en ca. 7% reduksjon i utslipp.

Det er unntak for to områder, jordbruk og «annen mobil forbrenning».

Når det gjelder jordbruket er det en positiv utvikling som vises i den siste måling fra 2018 – 2019. Men over en lengre periode (2009-2019) ser man at utslippene fra jordbruket har økt. Det er fordøyelsesprosesser fra husdyr som utgjør ca. 60% av utslipp fra jordbruket.

Når det gjelder «annen mobil forbrenning», som stammer fra dieseldrevne redskaper/maskiner og snøscootere, er det en betydelig økning i alle kommuner, både ved siste måling (unntatt Sør-Aurdal) og over en lengre periode fra 2009-2019. Men dette gjelder ikke resultatene for Innlandet fylke hvor det faktisk har vært en reduksjon i utslipp. Det er især Øystre-Slidre og Vestre-Slidre kommune som har hatt en stor økning, rundt 100%.

 Det er spesielt det økende utslippet fra «annen mobil forbrenning» som bør bekymre myndighetene. Selv om dette kan være tegn på mye positiv aktivitet, er det viktig å se på muligheter for å redusere utslippene. Dokumentet som dette stoffet er hentet fra, gir tilgang til skjema hvor en kan beregne effekten av ulike klimatiltak. Vi oppfordrer de ansvarlige myndigheter og næringer til å sette seg inn i rapporten og bruke det som grunnlag for en fremtidig klimapolitikk i kommunene i Valdres.

Se: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=609&sector=3