Stamveg gjennom Valdres

Valdres debattene inviterte til en debatt med spørsmålet «Treng vi egentlig stamvegen?». I panelet var samtlige fra Senterpartiet, noe som kunne ha preget debatten noe uheldig. Det gjorde det faktisk ikke.

 Her var det to representanter fra Hallingdal med hver sitt ønske om en oppgradering av vegen gjennom deres kommune (Oddvar Grøthe fra Hemsedal – riksvei  52 og Ivar Brevik fra Ål – riksvei 7) og en representant fra Valdres (Kåre Helland, Sør-Aurdal som argumenterte for E16 som stamveg). Til slutt men ikke minst, tidligere statsråd, nå stortingsrepresentant for SP, Liv Signe Navarsete som argumenterte for å ha fokus på samarbeid mellom de to dalfører for å sikre utbedring av alle de aktuelle veier.  Torbjørn Moen, redaktør i avisa Valdres, ledet debatten.

Ivar Brevik åpnet med å si at gode veier er avgjørende for utvikling av deres kommune / distrikt, noe som senere ble kommentert med at det gjelder vel alle kommuner og distrikter. Men for hans kommune er det spesielt trafikken vestover som ofte er problematisk når vegen er stengt vinterstid. Han går inn for en tunnelløsning under Hardangervidda. På vårt spørsmål om naturkonsekvenser av de store veiutbygginger, svarte han at faktisk tunnel er med på å unngå konflikter bl.a. med hensyn til reinsdyr.  Men han mente også at riksrvei 7 og 52 må likestilles i den videre satsingen og at E16 skal være en viktig øst-vestforbindelse, især vinterstid.  Samferdsel =næringsutvikling; 75% av reiselivet er avhengig av gode veiforbindelser.

Oddvar Grøthe var nok mest opptatt av Hemsedals veisituasjon, med bakgrunn i den store trafikkøkningen i senere år, især mht tungtransport. Det har vært aksjoner i Hemsedal som hadde fokus mot den store satsingen på E16 de senere år, mens trafikkøkningen var gjennom Hemsedal. Han mener at pengebruken bør følge trafikkutviklingen.  På vårt spørsmål om Naturvernforbundets syn at det er pengebruken (les veiutbygging) som fører til økt trafikk av bl.a. tung transport og dermed kan svekke jernbanesatsingen, fikk vi ingen tydelig svar av Grøthe, men Liv Signe Navarsete kommenterte i sluttreplikken at det skal satses både på vei og jernbane.

Kåre Helland vektla mest at dette ikke (bare) dreier seg om en øst-vest forbindelse mellom to store byer, men om E16 sin funksjon som trafikkåre for trafikken fra Mjøsdistriktet til Vestlandet. Mange næringer i indre Østlandet er avhengig av denne veien. Som kommentar til Brevik sitt innlegg, minner han om den store satsingen på turisme og hyttetrafikk i Valdres og at den utvikling i Oppland faktisk er større enn i Buskerud.

Hele møtet skal ikke refereres her, men spørsmålet om vi trenger stamvegen, ble bekreftet av samtlige Valdresrepresentanter blant de som tok ordet i debatten og under «folkeavstemningen» i salen. Mens ordføreren fra Lærdal mente det ikke har betydning lenger. Heller ikke Navarsete var tydelig opptatt av det.

Et annet moment som var interessant, er den mulige konflikten som kan oppstå mellom de som ønsker en stamveg via E134 og de tre alternativer som var tema i kveldens møte. Riktignok går veivesenets rapport inn for en satsing på både E134 og riksvei  52, men det vil klart kunne svekke deler av prosjektet gjennom Valdres. Navarsete mener at det er for tidlig å kunne si noe om det. Men en tunnel under Hardangervidda tror hun ikke noe på.  

Referent Fred Kuyper