Sterk motstand mot kraftutbygging

Flere store vind- og solenergiprosjekt har dukket opp i Innlandet de siste månedene. Planene som er lagt fram av de ulike utbyggerne, truer enorme naturområder. Lokallagene våre har engasjert seg sammen med flere organisasjoner.

Jønndalen med Rondane i øst. Foto: Nelly EinstulenJønndalen med Rondane i øst. Foto: Nelly Einstulen

Vågå energipark – Fred. Olsen Renewables

Da Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel, BirdLife avd. Oppland og Motvind Norge arrangerte folkemøte på Dovre 23. januar, var oppmøtet så formidabelt at mange ikke fikk plass i salen. Folkemøtet viste tydelig og velbegrunnet motstand mot Fred. Olsen Renewables’ planer om vind- og solenergianlegg i Skogbygdsfjellet og Jettfjellet nær Jønndalen i Vågå kommune. Planene som er lagt fram av Fred. Olsen Renewables, viser først og fremst at selskapet ønsker 47 vindturbiner på et minst 20 km² stort areal. Området er relativt uberørt snaufjell med nærhet til villreinområder.

Initiativet er i en tidlig fase. Kommunestyret i Vågå må ta stilling til om de ønsker at en konsekvensutredning igangsettes. Dersom kommunestyret sier nei til konsekvensutredning, er dette er avvisning av initiativet.

NRK Innlandet rapporterte fra folkemøtet. Se reportasjen her!

Bli med i Facebook-gruppa Nei til vindkraftutbygging i Nord-Gudbrandsdalen.

Les om prosjektet på Fred. Olsen Renewables’ nettsider.

Land-Hadeland-Toten vindpark – Zephyr

På Trevassåsen, Glåmhaugen og Strandhøgda mellom Einafjorden og Randsfjorden vil det offentlig eide selskapet Zephyr bygge vindkraftanlegg med 64-76 turbiner. Arealet er på 63 km². Kommuner som vil bli berørt, er Søndre Land, Gran og Vestre Toten.

Initiativet er i en tidlig fase. Zephyr inviterer til digitalt informasjonsmøte om planene 6. februar. Naturvernforbundet i Gran og Lunner og Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land jobber med å få oversikt over og informasjon om planene. Det vil bli et folkemøte i regi av flere organisasjoner. Mer informasjon om folkemøtet kommer.

Bli med i Facebook-gruppa NEI til vindturbiner i Søndre Land/Vestre Toten/Gran.

Les om prosjektet på Zephyrs nettsider.

Domma solkraftverk – LandInfra Energy

I Grue kommune vil LandInfra Energy bygge solkraftanlegg på 3440 dekar. Området består i dag hovedsakelig av skog, dyrkbar mark og myr. NVE har sendt høringsmelding om initiativet med frist 7. februar.

Naturvernforbundet i Glåmdal sender høringsuttalelse sammen med fylkeslaget.

Les om prosjektet på LandInfra Energys nettsider.

Hva mener Naturvernforbundet i Innlandet?

Lokallagene som jobber imot de enorme kraftutbyggingsplanene, har fylkeslaget i ryggen. Naturvernforbundet nasjonalt og i Innlandet sier nei til naturødeleggende kraftproduksjon. Vi ønsker økt satsning på ENØK og ny energiproduksjon på bygninger og grå areal.