Styremøte 02.06.16

Tilstede: Bjørn, Ellen, Fred, Ole Morten og Torodd

Saksliste:

9/16. Referat møte 07.04.16: leses gjennom og godkjennes.

10/16. Referat fra saken om eternittdepot ved Strandfjorden.

11./16. Vi diskuterer arbeidsprogrammet som referert fra møtet 07.04.16 og gjør vedtak:

 1. 5/16/1: Jubileumsfeiring: Følgende forslag blir diskutert og vedtatt:

 2. Vi markerer vårt jubileum ifm feiringen av fylkeslagets 50-årsjubileum på Haugseter.

 3. Ifm. «Natt i naturen», første helg i september, organiserer vi tur, overnatting og presentasjon av jubileumsboka til Naturvernforbundet i Oppland. Vi inviterer forfatteren av boka Kåre Olerud om å delta i samlingen.

  1. 5/16/2: Vassdragsnatur: Når NVE har kommet med sin innstilling til de aktuelle utbyggingssaker følger vi opp i den videre saksbehandling. Vedtak: Vi prioriterer dette arbeid høyt med de begrensede ressurser vi har.

  2. 5/16/3: Oppfølging rapporten «Kommunebilder 2016»: alle setter seg inn i denne rapporten. Vedtak: alle holder seg orientert.

  3. 5/16/4: Gjennomføring av turer:

 4. Nord-Aurdal: Tur i Skaveldåsen. Bjørn tar initiativ til gjennomføring. Inviterer lokalkjente om å bidra med historiefortelling.

 5. Etnedal: Tur i området Nørstebøberget (foreslått vernet av Fylkesmannen): ansvar: Ole Morten og Ellen

 6. Sør-Aurdal: Tur langs Islandselvi (foreslått vernet av Fylkesmannen): turen er krevende og det gjøres en vurdering av Torodd i samarbeid med en lokal kjent(Karsten Øyhus). Ansvar for turen avklares senere.

 7. Øystre-Slidre: ikke avklart. Forslag at Håkon organiserer en tur, gjerne fisketur.

 8. Vestre-Slidre: Tur langs Åksleåni. Foreslått av Torodd. Åksleåni har en viktig plass i Knut Hauges bøker. Vi vurderer et samarbeid med familien til Knut Hauge. Torodd følger opp saken.

 9. Vang: Tur i Sanddalen. Fred planlegger turen. Søker samarbeid med lokale medlemmer av Naturvernforbundet.

  1. 5/16/5: Oppfølging avfallsdeponi: Vi følger opp med å få kommunene til å ta ansvar for den videre prosessen. Vedtak: Fred tar ansvar for saken. Jobber for en markering av Søppelfritt Valdres i samarbeid med avisa Valdres.

  2. 5/16/6: Oppfølging diverse plansaker: Vi har begrenset kapasitet, men ved større saker bør vi engasjere oss. Alle tar ansvar for «sin» kommune og holder resten av styret orientert: Vedtak: FNF ved Ole Morten holder oss orientert om diverse plansaker. FNF skriver uttalelser i en del saker og ber oss om å bidra når dette faller naturlig.

  3. 5/16/7: Videreutvikle våre nettsider og annen medlemskontakt: Vi åpner opp for at flere kan bidra med innlegg i vår Facebook side. Forslaget er at Hilde og Torodd bidrar.

  4. 5/16/8: Fortsatt samarbeid med andre miljøgrupper: Til orientering.

  5. 12./16. Vi gjør vedtak til sak 6/16 om økonomisk støtte til jubileumsboka til fylkeslaget: enstemmig vedtatt. Samtidig ber vi om støtte fra alle Valdres kommuner. Fred sender forespørsel. Boka sendes alle våre hovedmedlemmer, samtidig som vi ber folk om å bidra med et beløp som dekker (deler av) kostnaden. Boka er kostnadsberegnet til kr. 150,-. Utsendelsen forsøkes gjort ved at alle styremedlemmer legger boka i postkassen til våre medlemmer.

   13/16. Vi gjør vedtak til sak 7/16 om dekning av reisekostnader: Vedtak: selv om det er et poeng at denne kostnaden ved lagaktivitet bør komme frem i vårt regnskap, avstå r styremedlemmene fra å sende regning på reisekostnader ved styremøter. For andre reiser vurderer vi dekning av reisekostnader fra sak til sak.

   14/16. Innkomne saker:

  6. Varslingsbrev Teinaåsen; Vi ber Hilde om å vurdere denne planen

  7. Arealdelen kommuneplan Øystre Slidre: ingen vedtak

  8. 15/16. Eventuelt: Ole Morten og Bjørn refererer fra årsmøtet til fylkeslaget.

    

   Referent: Fred