Styremøte 04.02.14

Til stede : Fred Kuyper, Ole Morten Fossli, Gunvor Hegge, Gunnar Heiene

Sak 1.     Referat forrige styremøte.
Referatet ble gjennomgått og godkjent. Det ble litt prat rundt oppfølging av avfallshåndtering og vi ble enige om å følge opp de stedene vi har sett på før etter at snøen er gått til våren.
 

Sak 2.     Referat møtet Vindas Venner – videre oppfølging.
Fred informerte om møtet som var i Heggenes. Et par stykker har meldt seg som interessert i å delta i Vindas Venner. Heggefjorden grunneierlag er skeptiske til utbygging av Vinda, bl.a fordi det kan medføre at det kommer abbor inn i Heggefjorden.

For det videre arbeidet er det viktig med lokalt engasjement og at vi får med flere. I denne sammenheng er det viktig med informasjon, avisinnlegg, ta med lokale og sentrale politikere. Vi må få til et møte sammen med andre lag for å sammordne motstanden mot utbygging. Aktuelle aktører kan være grunneierlaget, vannverket, DNT, jeger og fisk, SV, Venstre, FNF, Ørrin ornitologisk forening.

Det er også viktig å ta med at Vinda har vært foreslått vernet i forrige verneplan for vassdrag. Vi må også sette fokus på hvilke kvaliteter Vinda har i dag.
 

Sak 3.     Andre vassdragssaker – rapport VO Valdres.
Det har kommet en utkast til den endelige rapporten fra Ellen Stabbursvik i Vannområde Valdres angående utfordringer i våre vassdrag. Fred informerte styret. Vi har kommentert rapporten under møtet på Fagernes
 

Sak 4.     Jubileumsstafetten – verving av nye medlemmer.
Det er igangsatt en ”pyramide” for å verve nye medlemmer. Vi har prøvd å sende ut email til tre aktuelle medlemskandidater med tanke på verving, med oppfordring om å sende denne videre til tre nye.
 

Sak 5.     Jubileumsfeiring – hva kan vi i Valdres bidra med?
Vi satser på å få til en fotoutstilling på bibliotekene i flere kommuner i tillegg til å arrangere en lokal jubileumstur, f.eks til Vinda. Plakater til fotoutstilling får vi tilsendt fra Oppland Naturvern. Vi prøver også å få til omtale i lokalpressen med disse bildene, evt med en kronikktekst sammen med bildene.
 

Sak 6.     Planlegge årsmøtet – saker som skal tas inn i årsmeldingen – hva har den enkelte anledning og lyst til å delta i kommende år?
Årsmøtet skal være gjennomført i løpet av mars. Vi setter dette til mandag 31. mars kl 19.00 i Fagernesområdet. Temamøte i forkant av årsmøtet er motorferdsel i utmark med fokus på snøskuterkjøring. Inledere kan væref.eks fra DNT eller hytteforeningen for Valdres. Ole Morten prater med Trond Vatten i DNT Valdres. Gunvor prater med Mellbybråten ordfører i Øystre Slidre og styreleder i VNK. Gunvor hører om vi kan låne lokale på Valdres Folkemuseum. Ole Morten hører om vi kan få med noen foredragsholdere fra DNT sentralt. Jan Paulsen er leder for valgkomiteen. Fred kontakter ham angående valget. Fred ordner med årsmelding og regnskap. Han tar kontakt med resten av styret etter behov. Fred setter opp annonse og Gunnar prater med avisa Valdres for å få inn annonsen og evt få litt omtale på redaksjonell plass, samt prøve å få en journalist med på møtet. Annonsen bør komme inn torsdagen før møtet.
 

Sak 7.     Bok om elver – status.
Det gjenstår mye arbeid, men det legges opp til å beskrive elvestrekninger som kan være aktuelle som turområde. Litt om biologi, terreng, kulturminner, fugleliv osv. Det er forhåpning om å kunne få til ett produkt i løpet av høsten.
 

Sak 8.     Eventuelt.
Ingen saker til behandling.


 

Referent

Gunnar Heiene