Styremøte 04.06.13

Til stede : Fred Kuyper, Ole Morten Fossli, Gunvor Hegge, Ellen Bakken, Gunnar Heiene

Sak 1.     Referat fra forrige styremøte
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
 

Sak 2.     Uttalelsen om arealdelen til kommuneplanen for Øystre-Slidre
Høringsuttalelsen til Øystre Slidre ble gjennomgått. Denne ser veldig bra ut til tross for kort tidsfrist for arbeidet.
 

Sak 3.     Juvike grustak – status.
Vi har sendt inn en høringsuttalelse som går på å benytte eksisterende grustak i stedenfor å starte opp ett nytt anlegg. Våre argumenter er at det er for dårlig utredning. Anlegget er nå godkjent i kommunestyret, men hytteeiere i området har klaget vedtaket inn for fylkesmannen.
 

Sak 4.     Høringsuttalelse om Øye vindkraft.
Høringsfristen til NVE er 14. juni. Det er vårt intrykk at man i kommunen etter hvert er blitt med skeptisk til prosjektet. Muligens vil man heller legge mer penger i å utvikle området videre for reiseliv og turisme.

Når det gjelder inon-områder er det veldig lite igjen av uberørte villmarksområder. I disse områdene skal en prøve å ungå tyngre tekniske inngrep. Dette er et godt argument mot vindkraftprosjektet i Vang.

Man er nå inne i meldingsfasen. Høringsuttalelsen vil derfor inneholde momenter som går på hva man ønsker at skal konsekvensutredes.
 

Sak 5.     Høringsuttalelse om Storefoss og diskusjon om øvrig vannkraftutbygging.
Fred og Gunvor jobber videre med saken og sender ut forslag til uttalelse til resten av styret. Hvis fylkeslaget ikke godkjenner en positiv uttalelse, må vi ta hensyn til dette.
 

Sak 6.     Arealdelen kommuneplanen Nord-Aurdal.
Kommunen er blitt mer restrektiv i forhold til hytteutbygging. Vi ser det som har kommet så langt som positivt. For hyttetomter er det vesentlig lagt opp til fortetting av eksisterende områder og ikke nye urørte områder.
 

Sak 7.     Konkretisering av turer – vi forsøker å få til en tur i hver kommune.
Vi forsøker å få til et par turer som vi klarer å gjennomføre. Friluftslivets uke er 31. august eller 7.september og to uker frammover. En tur til Stampefossen og Vinda-området i månedsskiftet august/september og en tur til Røssjøen i løpet av ettersommeren/høsten.
 

Sak 8.     Vår deltakelse i humle-seminaret til Humleklubben på Beitostølen.
Vi kan knytte dette opp mot en tur til humleseminaret og bekoste annonse av arrangementet. I denne anledningen deltar vi også med en stand og effekter vi kan selge.
 

Sak 9.     Møte ifm stortingsvalg i løpet av august.
Aktuelle kandidater til et møte er stortingsrepresentanter fra Oppland. Foreløpig tar vi kontakt med Ole og Knut Åsta Bråten for å høre om de kan være interessert i å arrangere et valgkampmøte.
 

Sak 10.   Scooterkjøring – konsekvensutredningen – kommunens ansvar.
Det er foreslått en forskriftsendring vedrørende motorferdsel i utmark. Dette går ut på at det prøveprosjektet som har vært en periode, skal videreføres med flere kommuner fra 2014. Kommunene i Valdres vil komme inn under dette. Naturvernforbundet sentralt er høringsinstans for dette.
 

Sak 11.   Status ryddeaksjon Bagnskleiva.
Vi kan sponses av VKR med kontainer som kan benyttes til søppel hvis vi klarer å mobilisere til dugnad for opprydding av søppel langs veien. Utfordringen er å rekruttere mannskap til dette.
 

Sak 12.   Kalender 2014 eller 2015.
Det kan være aktuelt å arbeide med en kalender med f.eks turmuligheter for å markedsføre Valdresnaturen. Vi tar opp dette for å jobbe med det i et langtidsperspektiv.
 

Sak 13.   Eventuelt.
Hagen grustak i Vestringsbygda er snart tomt og de må se seg om etter andre områder for uttak. Fred ser litt på planbeskrivelsen og vurderer om dette er noe vi må se videre på.
 

Referent

Gunnar Heiene