Styremøte 04.10.11

Tilstede: Ellen Bakken, Anne Mari Helle, Jan Paulsen og Fred Kuyper

Fravær: Ole Morten Fossli, Gunnar Heiene, Tanaquil Enzensberger

Sak 1. Referat fra forrige møte 07.06.11. Godkjennes

Sak 2. Referat fra Landsmøtet – relevans for vårt arbeid. Fred refererte fra møtet, bl.a. debatten etter ledertalen, om diverse endringen i prinsipprogrammet og om det nye arbeidsprogrammet. Prinsipprogrammet og det nye arbeidsprogrammet vil senere bli lagt ut på vår nye nettside.

Sak 3. Referat fra åpningen av Langsua Nasjonalpark. Fred refererte fra åpningen på Liomseter. Den videre forvaltningen vil følges opp med Jan og Ellen som representanter for NVV.

Sak 4. Gravfjellplanen. Jan orienterte om det arbeidet som er blitt gjort. Han understrekte at den uttalelse han har formulert tidligere, og som ble godkjent av styret, var basert på den omfattende dokumentasjonen som foreligger. Han mente at uttalelsen som fylkeslaget har kommet med er basert på feil grunnlag. Deler av planen, konkret område 14 mellom Rauangsstølen og Gravfjellstøl var allerede tatt ut i 2010. Jan følger med på den videre utviklingen av Gravfjellplanen. Han mente at det er spesielt viktig at arbeidet med sikring mot kloakkutslipp blir fulgt nøye opp.

Sak 5. Registrering Enhetsregisteret. Pga manglende stiftelsesdokumentasjon har vi fått vår søknaden om registrering i retur. Det arbeides med å få dette på plass snarest.

Sak 6. Vår nettside. Vi har nå fått på plass en ny nettside, plassert under fylketslagets nettside. Det står igjen en del endringer som vi vil få hjelp til av Annaguli.

Sak 7. Planlegging av medlemsmøte – tema? Innledningsvis gir vi våre hjerteligste gratulasjoner til Anne Mari i forbindelse med at hun fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for arbeidet med oppfølgingen av Tjernobyl-ulykken.

Vi diskuterte om radioaktiv forurensing kan være et aktuelt tema for et medlemsmøte. Anne Mari vil vurdere dette, før vi tar endelig stilling til det. Vi ble enige om at alle gjør seg tanker om tema for et medlemsmøte, helst et møte som skal gjennomføres i løpet av høsten.

Sak 8. Møter med politiske partier. Et forslag om å gjennomføre møter med de nye kommunestyrerepresentanter om f.eks. biomangfoldloven ble diskutert. Det er enighet om at NVV ikke har nok kompetanse til å kunne holde en slik innføring, men at dette må gjøres i samarbeid med f.eks. Fylkesmannen. Vi orienterer oss om dette er mulig. Fred følger opp saken.

Sak 9 Resultat medlemsverving. Ingen oversikt ennå, men det er gjennomført en stand på Storsenteret på Leira med utdeling av vervemateriell; videre E-post utsendinger som har ført til en del respons. Det anbefales at alle prøver å verve fortsatt, også etter at vervekampanjen er avsluttet.

Sak 10. Inntektsgivende oppgaver. Ingen vedtak, men vi tar det opp når alle har fått tilsendt dette referat. Også aktuelt å bruke Rakfiskfestivalen som arena for salg av produkter fra NNV, evt kombinert med salg av vafler osv. Fred undersøker betingelser for å kunne stå på festivalområdet.

Sak 11. Eventuelt.

  • Ole Morten har tilsendt en høringssak han mener vi bør følge opp: Kommunedelplanen for Teinevassåsen/Søbekksæter i Sør-Aurdal. Saken sendes til Gunnar Heiene, som styrets representant for Sør-Aurdal. Han blir bedt om å lage en uttalelse og sende den til de øvrige styremedlemmer for godkjenning. Svarfrist til planen er 4. november 2011.
  • Det lages en oversikt over de forskjellige partiers miljøvernsyn med utgangspunkt i valgmateriell som ble lagt ut for kommunevalget. Representanter for den enkelte kommune oppfordres å skaffe enten brosjyrene fra de forskjellige partier i deres kommuner eller utdrag fra brosjyrene som gjelder natur- og miljøvernsaker.

Møtet avsluttes kl.22.30.

Referent Fred