Styremøte 06.03.2012


 

Utvalg           :           Styret i Naturvernforbundet i Valdres

Møtedato      :           6. mars 2012 kl 18.30

Møtested      :           Hos Fred Kuyper i Skaveldbygda

 

Til stede        :           Navn

                                    Fred Kuyper

                                    Ole Morten Fossli

                                    Ellen Bakken

                                    Gunnar Heiene

 

Meldt forfall:                        Anne Mari Helle

                                    Jan Paulsen

                                    Tanaquil Enzensberger


 

Behandling av dagsorden

 

Sak 1.     Godkjenning referat forrige møte (Fred)
Referatet ble referert og enstemmig godkjent.

 

Sak 2.     Fagernes syd – Hande (Fred)
Planstrekning av E16 Fagernes syd – Hande ble drøftet. Planen er fremdeles å anses å være i startfase der det er fokus på hvordan planen skal utvikles videre. Naturvernforbundet vil gjenta det som er oversendt i fjor i sakens anledning. Tanaquil og Fred har ansvar for dette.

 

Sak 3.     Etiske retningslinjer (Fred)
Etiske retningslinjer for Naturvernforbundet sentralt gjelder også for lokallagene. De vedtatte etiske retningslinjene tas til etterretning.
 

Sak 4.     Notat LAS av 23.02 (Fred)
Notat av 23.02 fra Landsstyret ble kort referert.

 

Sak 5.     Åbjør vassdrag – uttalelse (Ole Morten)
Kommunene langs Åbjøravassdraget har søkt NVE om revisjon av konsesjonen for vassdraget. Revisjonen har vært ute på høring hvor vi sendte inn høringsuttalelse i 2009. Vi har nå sendt inn ny uttalelse hvor vi påpeker de samme tingene som i 2009.

 

Sak 6.     Svar til representant Mo hyttegrend (Ole Morten)
Vårt hovedsyn er at fortetting av eksisterende hytteområder er å foretrekke framfor å etablere hytter i nye områder.

 

Sak 7.     Svar til Ola Kleven – grustak (Ole Morten)
Ola Kleven ønsker at vi skal engasjere oss i avvikling av Dokkedalen Fjelltak. Vi mener at Sør-Aurdal kommune har håndtert planen på grustaket på en god måte og har gitt tilbakemelding om at vi ikke ønsker å engasjere oss i saken.

 

Sak 8.     Medlemsverving (Fred – alle)
Det er for tiden gunstig medlemskontingent for nye medlemmer. Dette må vi prøve å benytte oss av ved å sende e-post, SMS eller på annen måte prøve å verve nye medlemmer.

 

Sak 9.     Regional referansegruppe (RRG) respektive i de lokale referansegruppene i Vannområdene (VO) (Ole Morten/Gunnar)
På grunn av føreforhold fikk vi ikke anledning til å delta på regionalt møte. For vannområde Valdres kan Gunnar stå som kontaktperson. Ole Morten kan være vår kontaktperson for vannområde Randsfjorden.

 

Sak 10.   Energisparing i kommunene /vervekampanje (Fred / alle)
Tre avValdreskommunene har satt i gang utredning av ENØK tiltak. Det kan spares inn energi tilsvarende 4 GWh med en investeringskostnad på 16,5 millioner kroner. Det ble drøftet om vi bør se på muligheten av å få flere kommuner til å utføre denne type tiltak. Ole Morten skriver leserinnlegg om saken.

 

Sak 11.   Søknad kulturmidler fra kommune (Fred / alle)
Fred undersøker om vi kan få inn penger fra kulturmidler i kommunene.

 

Sak 12.   Leserinnlegg (Fred/Ole Morten)
Ole Morten har bestilling på en del leserinnlegg som han følger opp. Fred informerte om leserinnlegg i ”Gaupesaken”.

 

Sak 13.   Nytt fra Øystre-Slidre (Jan/Fred)
Det ble informert om Gravfjellsplanen og andre planer i Øystre-Slidre.

 


 

Sak 14.   Årsmøte 27. mars 2012:

a. Utkast årsmelding (Fred)
Fred refererte forslag til årsmelding. Dette sendes styremedlemmene for kommentar.

b. Utkast arbeidsprogram (Fred)
Fred refererte utkast til arbeidsprogram. Han sender dette til alle styremedlemmene for kommentar.

c.Valgkomiteen (Jan)
Det er kun ett styremedlem på valg i år. Neste år er det fire som er på valg. For å sikre bedre kontinuitet i styret, er det ønskelig at det er henholdsvis to og tre på valg hvert år.

d.Temamøte om vindkraft (Ole Morten)
Det er lagt opp til et innledende foredrag på ca 30 min. og en orientering om utbyggingsplaner i Vang kommune

e.Praktisk gjennomføring av årsmøte (alle)
Innkallingen ble gjort ferdig. Ole Morten sender denne til medlemskontoret sentralt for utsending til medlemmene. Ole Morten bestiller kaffe samtidig med lokale (festsalen på rådhuset) og projektor. Ellen ordner med kringle eller sjokoladekake fra Anna i Etnedal.

f.Annonsering / avisinnlegg om temamøtet
 Fred ordner med to spalters annonse i avisa Valdres og evt redaksjonell plass.

 

Sak 15.   Eventuelt
Det er ingen saker som er kommet inn under dette punktet.

 

 

 

Referent

            Gunnar Heiene