Styremøte 09.10.12

Til stede : Fred Kuyper Ole Morten Fossli Tanaquil Enzensberger Gunnar Heiene Meldt forfall: Jan Paulsen Ellen Bakken Åsta Brenna

Sak 1.     Godkjenning referat forrige møte
Referatet ble referert av Fred og enstemmig godkjent.

Sak 2.     Referat møte om Arealdelen kommuneplan Nord-Aurdal (Fred)
Fred var på møtet og refererte hva som hadde vært debattert. Mange av planene som var fremmet var avvist av kommunen, som har kjørt en restriktiv linje i utarbeidelse av arealdelen i kommuneplanen.

Sak 3.     Sluttbehandling Gravfjell planen
Fylkeslaget har sendt inn innsigelse på planene i høringsrunden sammen med de andre organisasjonene i FNF.Lokallaget har valgt å godkjenne planene som presentert.

Sak 4.     Fledda hytteområde i Hedalen (Gunnar)
Gunnar orienterte om status for ny reguleringsplan i Fledda. NVV følger opp planene når det foreligger et høringsutkast.

Sak 5.     Planlagte turer: Hvor langt har vi kommet med planleggingen
Vi har en del penger som er øremerket til turer. Det ble drøftet hvordan disse midlene best kan brukes. Alle tenker gjennom hvilke muligheter vi har, og saken tas opp igjen til vinteren. Det vil være aktuelt å planlegge turer i samarbeid med asylmottaket på Tonsåsen.

Sak 6.     Vindkraft – nye momenter fra Håvard Melby
Håvard Melby har sendt oss et infoskriv om status for Vindkraftpark i Vang. Planene er nå sendt over til NVE for behandling. Dette til orientering

Sak 7.     Vindkraftplaner i Vang
NVV er i mot utbygging av vindmøllepark i Vang. Det er nå kommet en formell søknad om utbygging til NVE. Vi
bør se på hvem vi kan samarbeide med for å få fokus på planene. Det bør lages en nyhetssak som kommer ut i media. Som beskriver hva som er planlagt. Ole Morten tar kontakt med Håvard for å høre hva som er status og hvem som er saksbehandler hos NVE.

Sak 8.     Verveuke 15-23 september
Fred stod på Storsenteret en dag og leverte ut informasjon om Naturvernforbundet. Det er noe usikkert hvilken effekt dette har hatt i forhold til nye medlemmer.

Sak 9.     Lagets økonomi
Pr i dag har vi ca kr 8.500 i tillegg til ca 18.000 som er øremerket til turformål.

Sak 10.   Nettsida vår
Fred har fått opplæring i bruk av nettsida slik at vi kan bruke denne mer aktivt.

Sak 11.   ”Velg en art” – Forslag til et leserinnlegg / diskutere fast spalte med avisa ”Valdres”
I postkortaksjonen for et par år siden, fikk hver kommune tilsendt et postkort fra miljøvernministeren med bilde av en rødlistet art i den respektive kommunen. Vi kan videreføre dette i form av kampanjer lokalt. Foreløpig lar vi dette ligge litt og modnes. Så tar vi det opp igjen på et senere tidspunkt.

Sak 12.   Medlemsmøte
I forhold til vedtektene er vi forpliktet til å avholde minst ett medlemsmøte hvert år. Vi må derfor avholde et medlemsmøte innen utgangen av desember. Vi kan arrangere naturkafe på Briskeby, gjerne åpent medlemsmøte sammen med andre organisasjoner.

Sak 13.   Vårt forhold til Jervesaken/Øystre-Slidre
Saken går sin gang. Det blir neppe noen jervefri sommer, men det skal ikke være noe yngling i området. Fred tar kontakt med Kjell Fredrik for å få mer informasjon om rovdyrproblematikken generelt.

Sak 14.   Eventuelt: Andre saker den enkelte vil ta opp
Det er planer om utbygging av en rekke vassdrag i Valdres, bl.a. Ryfossen. Vi undersøker saken og følger opp med avisinnlegg, som diskuteres via e-post med styret.

 

Referent

Gunnar