Styremøte 09.11.15

Tilstede: Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli og Fred Kuyper

Sak 1. Referat fra Landsmøte Naturvernforbundet:

Fred refererer kort fra

 • Foredraget til Jan Egeland i Flyktninghjelpen:

  Stikkord:

  Befolkningsvekst inntil 10 milliarder. Global tendens – ikke bare i U-land

  Eksplosiv økende forbruk og en økende avstand mellom fattig og rik. Økende press på migrasjon – økende flyktningproblem. I 2015 vil 60 millioner mennesker være fordrevet, hvorav 90% reiser til (andre) fattige land. Eks. har 1,5 millioner syrere reist til Libanon. Det bor ca. 4,5 millioner mennesker i Libanon og landet er på størrelse med Buskerud fylke.  

  Naturkatastrofer er inntil 7 ganger større årsak til flyktningstrømmen enn krig. I perioden 1970 – 2010 har det vært en firedobling av naturkatastrofer, først og fremst pga. ekstremvær. U-land er dårlig forberedt til å kunne møte ekstreme hendelser. Vår hovedoppgave må være å gjøre disse land mer robust til å møte ekstreme situasjoner.

   

 • Generaldebatten

  Stikkord: Oppdrettsfisk må bli landbasert – redusert forbruk – redusert skogshogst – karbonavgift – smart energiprosjekt – klimaendringer vil ha negativ effekt på biomangfoldet – forbundet må bli en «Ja-organisasjon» – reduksjon av godstransport med bil – flere medlemmer/nytenkning – klimaengasjement i hele organisasjonen – viktig med forbundets internasjonale satsning – utenlandske treslag – Nei til utbygging av Nedre Otta – Lofoten/Vesterålen/Senja – Miljøgifter i Finnmark – Økende flytrafikk – aggressiv markedsføring av flyreiser – nasjonal plan for vindkraft  

   

  Øvrig om landsmøtet på Naturvernforbundets nettside

   

  Sak 2. Møte om elvemuslinger – Bjørn måtte droppe møtet, men vi har bedt om referat

  Sak 3. Møtet om avfall : kort referat fra møtet. Planlegge aksjonen, i første omgang et prøveprosjekt med begrenset omfang. Fred tar kontakt med Christian Rieber Mohn og Odd Vidme, evt. Ordføreren i Nord-Aurdal om et møte.

  Sak 4. Vi starter planleggingen av 10-års jubileum til vårt lokallag. Alle tenker gjennom aktuelle aktiviteter.

  Sak 5. Vi starter planleggingen av årsmøtet 2016 – vi tar en telefonrunde til et tilfeldig utvalg av medlemmer for å diskutere aktuelle saker vi skal jobbe med, under forutsetning at de deltar i arbeidet. Dette for å øke interessen for lagarbeidet og finne frem til personer som er villig til å delta i styrearbeid i neste periode.

  Sak 6. Eventuelt: mulig engasjement ifm. flyktningsituasjonen.