Styremøte 14.06.18

Referat Styremøte 14.06.18 Tilstede: Bjørn Kjensli, Fred Kuyper, Kenneth Østgård og Ole Morten Fossli.

Saksliste:

1.Referat styremøte 23.april (Fred)- godkjennes

2. Strategiplan: Bjørn forklarer nærmere utkastet han har laget til strategiplan (Utkastet legges ut på vår nettside). Viktige punkter er:

Alliansebygging; aktivisere medlemmer i alle kommuner med prosjekter, konkret bruk av plast i dagligvarehandelen (Bjørn lager et forslag til brev som vi sender til våre medlemmer); Arbeide for å få arbeidsutvalg / aksjonsgrupper i hver kommune som jobber med lokale saker, men under veiledning av vårt styre og i samsvar med forbundets prinsipprogram; Markagrense (eller Fjellgrense) er et aktuelt tema å jobbe med. Ole Morten har gjennom FNF jobbet med temaet i Lillehammer og omegn og igangsatt alliansebygging i Valdres, bl.a. DNT, J&F og Ørrin. Fred tar kontakt med Knut Nes. Få med fylkespolitikere på den videre prosessen; Fortsatt aktuelt å jobbe opp mot kommunene, som har hovedansvaret for miljøsaker

3. Rapport vassdragsmøte (Ole Morten): Ole Morten er blitt fylkets representant i Vassdragsvernrådet til Naturvernforbundet. Aktuelle saker har vært forhold rund tema flomsikring og faren for mindre vannføring i perioder; Vindasaken ble presentert av OM.; Vassdragstreff 7.-9.september.

4. Plan Synnfjellfoten 2 (Ole Morten): Saken har en uttalelsesfrist 17.juli. Vi orienterer oss nærmere om risiko for forurensing av tjern før vi lager en uttalelse. Naturmangfold aktuelt å kommentere.

5. Detaljregulering Markavegen vest (Fred) : I Kommuneplanens arealdel for Nord-Aurdal 2014-2028 fremgår at arealene fortsatt skal være næring, bolig og kontor. Kommunen vurderer at planforslaget i hovedsak vil samsvare med overordnet plan og anser derfor ikke at det er krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning ikrafttredelse 01.07.2017.

Ingen kjent naturinngrep.

6. Kunstgressbane i Bagn (Ole Morten): Kenneth følger opp saken som styremedlem fra Sør-Aurdal.

7. Catskiing Vang kommune (Ole Morten): Det skal bli en kommunal høring om saken, hvor vi kan uttale oss. Ole Morten anbefaler en generell uttalelse om hvilken vei vi skal med friluftsliv og hvilke holdninger økt motorisert ferdsel vil føre til.

8. Eventuelt: Kort omtale av Kommunedelplan for naturmangfold (prøveprosjekt i Etnedal)

Forespørsel om frivillig medvirkning til vakthold mm under Frikar i Fossen-arrangementet. Fred sender forespørsel fra prosjektleder videre til lagets medlemmer.

Kenneth tar selv kontakt med Naturvernforbundet om sparedusjene.