Styremøte 15.01.24

Tilstede: fra styret: Ole Morten, Trude, Odd Arne, Fred, Petter
Gjester: Tage og Elin

1. Kort oppsummering av saker vi har jobbet med i 2023, Fred gikk igjennom ulike tema vi har jobba med.

2. Saker vi ikke fikk jobbet med ift aktivitetsplan for 2023

 Aksjon Aqua: I 2023 var vår oppgave å rydde søppel fra Sundvoll bru og ned til demningen, men pga «Hans» hvor mye avfall fra campingplassen forsvant nedover elva trenger vi hjelp til å få ryddet denne strekningen. Vi har vært på befaring. Viktig at vi tar opp igjen dette så fort isen blir borte da dette er et naturreservat med mye hekking. 

3. Prinsipprogram for NVV/NNV – orientering, Fred gikk igjennom.

4. Årsmøte 2024 – må være innen slutten av februar, ble mandag 26. februar – Fred tar kontakt med valgkomite for å få dem til å forberede forslag til valg av styremedlemmer. innspill til årsmelding – til økonomien – til valg – til møtetema om dyrking, prosjekt i regi av fylkeslaget utenom årsmøtesaker.

Viktig at vi prøver å få med representanter fra alle Valdres-kommunene. Pr nå mangler vi fra Vestre Slidre og Vang

5. Diskusjon om aktivitetsplan for 2024 med aktuelle tema

a. Skogvern – Fred og Trude gikk igjennom. Snakka om Luskeråsen i Øystre Slidre-Moane, området må tas vare på, ble kartlagt, rødlistearter registrert, viktig å få fram fakta om naturverdier. Er naturskog 250 års alder på grantrær, viktig å hindre hogst og planer om hyttebygging. Viktig å stoppe hogst og hyttebygging i gammel verdifull skog ved Sanderstølen. Aktuelt å ha kurs for å få flere skogambassadører som kan finne rødlistearter sjøl. Aktuelt å bruke våre grønne kafeer til å ha fagkvelder for styrke vår egen kunnskap.  

Tage og Trude vil konsentrere seg om dette arbeidet. 

b. Arealvern – kommunale planer – kommunal planstrategi og kommende arealplaner; fremme arealnøytralitet og forslag til vern av områder i kommuner utfra naturavtalen. Alle kan finne nye utbyggingsplaner på høringsradaren – https://hoeringsradaren.no/

Høringsradaren – Forum for Natur og Friluftsliv Høringsradaren gir en oversikt over mange av sakene som er på høring, med konsekvenser for natur og friluftsliv. hoeringsradaren.no

c. Forurensing – VKR sin rolle – Aksjon aqua

Vi ønsker å fortsette samarbeidet med Aksjon Aqua og håper de får midler til dette arbeidet i år også. Vi får timebetalt for dette arbeidet som vi kan bruke til div kurs etc. 

d. Fremmede arter – artsdatabanken Lupinplukking. Forslag om å arrangere en årlig «Lupindag» hvor vi får med f.eks skoleklasser til å være med på arbeidet. Vi må konsentrere oss om områder der lupinene er på vei til å spre seg innover fjellet feks Beitostølen og Aurdalsåsen. Behov for eksterne midler for å finansiere prosjektet.

e. Klima – regionale klimaplanen jobbe med møte for eksempler på mulige utslippstiltak. Fred  og Ole Morten jobber med dette.

5. Elin  fra Valdres Hagelag søker etter samarbeidspartnere. Knur Arne Jacobsen er leder. Kan Naturverforbundet i Valdres være en samarbeidspartner feks ved tilrettelegging for innsekter, felles infodager, kurs ets. Vi kan søke om midler fra Naturvernforbundet sentralt.

Utsettes til neste møte:

f. Naturmangfold inkl. rovviltforvaltning – KDP naturmangfold – økte midler fra statsforvalteren

g. Miljøstatus for alle Valdres kommuner – kommunebilder

h. Statsforvalter og fylkeskommune som kilde til utredninger av kommunenes ansvar

i. Bruk av andre offentlige kilder, eks. NINA, Miljøstatus i Norge m.fl.

j. Bærekraftig økonomi – innkjøp bok

k. Grønn kafé

l. Andre forslag

6. Bruk av penger fra minnefond etter Aud Sommerstad – diskusjon tidligere forslag omartsregistrering med Anders Lundberg og et bilde til minne om Aud

7. Andre saker etter forslag fra styret.

Referenter: Ole Morten og Trude