Styremøte 18.08.15

Referat styremøte 18.08.15 hos Fred i Skaveldbygda Tilstede: Elin Hansebråten, Ole Morten Fossli, Bjørn Vagstein, Fred Kuyper

Sak 1. Kommunevalg.

Det er blitt sendt et innlegg om kommunens miljøengasjement basert på undersøkelsen som er blitt presentert i forbundets medlemsblad.

Det sendes et innlegg om klimaspørsmål.

Egen stand er ikke aktuell pga. manglende kapasitet. Men vi besøker de stands som blir på Fagernes og diskuterer miljøpolitikk.

Sak 2. Småkraftverk.

Naturvernforbundet i Oppland har sendt oss et utkast til uttalelse om den såkalte Kraftpakka Valdres. Det har ikke kommet nye momenter som gir grunn til en egen uttalelse. Vi skriver under uttalelsen til NVO.

Sak 3. Reguleringsplan Synfjellfoten, Etnedal.

Det har kommet inn kommentarer fra en person i Etnedal som gir grunn til at vi sender en uttalelsen til kommunen. Fred utarbeider en uttalelse som sendes styret for godkjenning.

Sak 4.  Påmelding seminar «NATUR – HVA SKAL VI MED DEN?» – Bjørn og Fred vil delta. Ole Morten deltar som medarrangør.

Sak 5. Høstprogram /medlemsmøte

Vi planlegger et møte om forsøpling av Valdresnaturen. Vi inviterer representanter fra kommunene, VKR, vegvesenet, politi og Valdres Natur & Kulturpark.

Sak 6. Planlegging 10-årsjubileum 2016

Jubileet faller sammen med 50-års feiringen av fylkeslaget. Kåre Olerud vil lage en presentasjon av Oppland Naturverns historie. Lokallagene vil få anledning til å presentere seg og dette materialet vil vi kunne bruke som en egen presentasjon av vår historie og vårt arbeid med naturvern i Valdres.

Sak 7. Påmelding Landsmøtet

Fred er valgt som representant fra Valdres til Landsmøtet. Vi undersøker om det er aktuelt med flere deltakere herfra. Vi har ikke budsjettert med flere deltakere.

Sak 8. Eventuell

Ole Morten minner om markeringen av Friluftsåret 5.-6. september med en natt i naturen. Det er planer om et fellesarrangement som Jeger&Fisk vil ta seg av. 

Det er planlagt en elvevandringstur i Etnedal 7.september med Torodd Lybeck som turleder.

Ole Morten ringer kommunene om oppfølging av avfallsregistrering. Media skal kontakte kommunen for å få innsikt i registeret.

Referent

Fred