Styremøte

Referat styremøte Naturvernforbundet, Valdres 02. februar 2023
Tilstede: Fred Kuyper, Aase Kamben, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli (på nett) og Trude Nytrøen Pedersen

Sak 1: Gjennomgang av årsmeldingen. Noen endringer. Det har vært to møter i Fjellgrensenettverket. Deltagelse 3 personer fra styret på Skogseminaret som var på Storaas hotell 7-9. oktober, Fred, Even og Trude

Deltagelse på Fjellets verdi på Valdres folkemuseum 12. mai, Bjørn, Fred og Trude. Møte med Truls Gulowsen under seminaret.

Deltagelse på årsmøtet til Naturvernforbundet innlandet på Lillehammer 12. mars Fred og Trude

Det ble også tatt med at når vi skriver leserinnlegg kan dette gjerne sendes rundt til styrets medlemmer slik at vi kan merke innlegget med Naturvernforbundet.

Sak 2: Årsmøte: 28. februar på Fagernes kulturpub. Steinar Bergheim holder foredrag om turen deres i Canada. En halvtime bildefremvisning, pause med servering og en halvtime foredrag. Foredraget vil ha et naturvern-perspektiv.

Vanlige årsmøtesaker etter foredraget.

Foredraget er åpent for alle. Vi ønsker påmelding mht servering.

Vi ble enige om å bruke 2000-3000 kr. på annonsering i avisa.

Fred har ansvar for annonse i avisa, Trude har ansvar for annonsering på Facebook.

Sak 3: Grønn kafe. Vi skal arrangere grønn kafe i kulturpuben siste tirsdag i hver mnd.

Fred tar kontakt med puben ang matservering etc.

Første møte blir årsmøte 28. februar.  Vi bør si noe om Grønn kafe på årsmøtet.

Neste møte blir 28. mars. Forslag for tema på dette møtet er 30% vern av natur.

Hvem kan vi invitere til å holde foredrag på dette møtet. Vi bør invitere folk med

«tyngde» gjerne innad i Naturverforbundet nasjonalt.

Vi bør få inn lokalpolitikere på ulike tema frem mot kommune- og fylkestingvalget 2023.

Debatt?

Kan vi få avisoverføring fra møtene våre?

Vi bør også ha et møte ang lukkede hogstformer da vi har jobbet med dette gjennom skogkampanjen. Vi kan invitere skogeiere og andre som har interesse for temaet.

30 prosent av alle skogeiere er kvinner og de tenker annerledes enn menn når det gjelder hogst.

Dato for dette møtet blir 25. april.

Sak 4: Fred deltar på skogmøtene i Innlandet og referer fra møtene der.

Sak 5: Vinda- forslag om vern. Vi undersøker om vi kan/skal forsøke å påvirke stortingspolitikerne. Dette skal gjøres i samarbeid med aksjonen «Vern Vinda» med Gunvor Hegge som kontaktperson.  

Sak6: NRK- Filefjell orientering.  Anne Cecilie Aass fra NRK har kontaktet Fred da de vil lage en sak om Fredensborg Fritid og utbyggingen som skjer på Filefjell.  Da vi ikke har jobbet så mye ang denne saken fikk hun noen navn hun kunne kontakte. Ole Morten undersøker nærmere ang reguleringsbestemmelser for området.

Sak7: Grønt håp. Spørsmål om vi skal dekke reisekostnader for Øyvind Wistrøm fra Besteforeldrenes Klimaaksjon når han skal holde foredrag i Valdres.

Fred hører med Eli Vatn og Gunvor Hegge om vi kan få til et spleiselag hvis ikke Besteforeldrenes klimaaksjon dekker kostnadene.

Sak 8: Fønhusdagene i september.

Spørsmål om vi kan ha en egen stand under Fønhusdagene.

I så fall må vi bestille brosjyrer og bannere til arrangementet.

Og kan vi stille med en person til debatten? Truls Gulowsen?

Vi tar opp saken igjen på neste styremøte.

Fønhus var opptatt av naturvern og første æresmedlem i Naturvernforbundet, så passer fint om vi stiller.

Sak 9: Elgpåkjørsler Det er utrolig mange viltpåkjørsler i vårt distrikt.

Hva kan gjøres for å endre dette? Skilt bør ha en maks hastighet.

Vi kan skrive leserinnlegg. Hvordan skal veivesenet møte dette i fremtiden?

Aase har skrevet et leserinnlegg om temaet som er sendt inn til avisa Valdres.

Sak 10: Energikommisjonen- leserinnlegg.

Fred skriver leserinnlegg og sender rundt. Ole Morten sender over info.

Sak 11: Annonsering av skogmøte med Erlend Tandberg Grindrud.

Er 10. juni for tidlig mht hva vi kan finne i skogen?

Trude ordner annonsering og tar kontakt med Erlend.

(Har snakket med Erlend i dag, 13.02. og han tror det går fint med 10. juni.)

Sak12: Eventuelt.

Ole Morten tar opp sak ang nytt renseanlegg i Etnedal.

Kommunen skal ta over eksisterende anlegg og 500 nye hytter skal koble seg på.

Dette er sendt ut på høring som har frist 22. februar.

Ole Morten ønsker at fagrådgiver Per-Erik Schulze  i Naturevernforbundet skal lese gjennom avtalen.

Det er registrert forhøyede verdier av tarmbakterier i vassdrag i området.

Ole Morten tar saken videre hvis vi skal jobbe mer med den.

Vi har fått en epost i Bjørn Karsrud fra Valdresbanens venner med spørsmål

om vi kan mene noe om at ordførerne i Valdres og Land vil rive opp sporet på

Valdresbanen.

Fred spurte Karsrud  pr.epost om han hadde noen kommentarer til naturverdier og

eventuelle klimakonsekvenser ifm. denne strekningen, men har ikke fått noen tilbakemelding på dette.

Vi har tidligere støttet forslaget fra FNF om at den nye kraftlinjen bør legges i jorda der skinnegangen går for å spare naturområder.

Ole Morten avsluttet saken med «Toget har gått for Valdresbanen». Bjørn påpeker at gjenopptakelse av drift av Valdresbanen kan være et argument for å beholde skinnegangen, men at dette er meget lite sannsynlig at det vil skje noen gang.

Ref. Trude