Styremøte 22.05.12

Utvalg : Styret i Naturvernforbundet i Valdres Møtedato : 22. mai 2012 kl 20.00 Møtested : Hos Fred Kuyper i Skaveldbygda

Til stede        :           Fred Kuyper,   Ole Morten Fossli, Tanaquil Enzensberger, Åsta Brenna

Meldt forfall:             Gunnar Heiene, Jan Paulsen, Ellen Bakken

 1. Godkjenning referat forrige styremøte (Fred)/ konstituering av det nye styret

Enstemmig godkjent. Styret konstitueres.

2. Kort referat fra årsmøtet i Oppland naturvern (Fred / Ole Morten)

Taes til etterretning

3. Rydding av Bagnskleiva (Fred)

Det er planlagt en ryddeaksjon i skråninger på utsiden av veien gjennom Bagnskleiva. Det er gjort avtaler med Statens vegvesen og Mesta om borttransport av innsamlet søppel. VKR har sagt seg villig til å ta imot søppelet uten kostnader. Før aksjonen startes må det utredes diverse risikofaktorer for skader og helse og vernestatus for området. Det er gjort avtale med redningsgruppen i Nord-Aurdal kommune om sikring av de områder som er meget bratte. De vil delta i ryddingen med eget personell. Det er behov for en del frivillige som kan hjelpe til i områder som er lettere tilgjengelige. Fred vil følge opp videre planleggingen. 

4. Medlemsbrev

Det sendes medlemsbrev via sekretariatet i Naturvernforbundet til alle medlemmer i Valdres så fort styrets kommentarer til brevet er kommet inn. Svarfrist for kommentarer i løpet av pinsehelgen.

5. Vannområde Valdres – møte i juni (Ole Morten)

Det er planlagt et møte torsdag 7.juni. Ole Morten deltar på vegne av FNF. For NVV stiller Fred. Aktuelle temaer som må diskuteres i møtet er:

Utredning av miljøforhold i alle gamle renseanlegg – spredt avløp – fiskeoppdrett – gjødslingsforhold ved golfbanen – kloakklekasjer ved stor nedbør – intensivert kartlegging av naturverdier langs vassdrag

6. Flyplass saken – ny behandling av forslag om tekst (Ole Morten)

Saken ble tatt opp under årsmøtet, men avslått som uttalelse fra årsmøtet. Ole Morten har fremmet saken på nytt som styresak. Styret går inn for å sende en uttalelse til avisa Valdres med tre mot én stemme. Ole Morten følger opp saken.

7. Nettsida (Fred)

Orientering om videre arbeid med redigering av netsiden. Fred skal delta i et kurs for selv å kunne redigere i fremtiden.

8. Presentasjon Nyttevekstforening ( Tanaquil)

Tanaquil presenterer planen om starten av et lokallag ifm et seminar i regi av Nyttevektsforeningen i Norge som skal holdes på Furulund, Vestre Slidre på 1-3 juni.

9. Turplanlegging med bakgrunn i tilskudd på kr 18.000,- (Alle)

Det diskuteres en del aktuelle turmuligheter. I betingelsene for tilskuddet går det frem at turene ikke skal gjøre det nødvendig med bruk av bil, noe som kan bli vanskelig i Valdres om en ønsker folk fra hele Valdres til å delta. Ole Morten tar kontakt med sekretariatet for en nærmere avklaring. Alle i styret jobber med å planlegge de turer som er blitt foreslått.

10. Kommunale plansaker – sjekk hver og en om det er saker i deres kommune som er aktuell å lage uttalelser om (alle)

Tidspress førte til at denne saken må utsettes. Noen planer med kort svarfrist vil derfor ikke bli kommentert. Tanaquil vil ta en vurdering av saken med bygging av Juvike grustak, som har svarfrist 15.juni 2012. Saken ligger under netsida til Øystre-Slidre kommune.

11. Eventuelt

I et leserinnlegg har Solveig Fiske, biskop  i Hamar Bispedømme, kommet med en uttalelse om rovdyrforvaltningen. Innlegget krever en kommentar. Fred formulerer et svarinnlegg som sendes avisen etter at resten av styret har fått gjennomlest og godkjent innlegget.

Referent  Fred