Styremøte 22.august 2022

Referat styremøte 22.august 2022 Til stede: Even, Tone, Trude, Bjørn og Fred. Ole Morten deltok i de første tre saker og sak 9 og 11a på Messenger. Ikke til stede: Aase.

.           Referat kurs artsregistrering: Én deltaker som skal følges opp etter å ha blitt registrert med egen konto i artsdatabanken. Godkjent.

2.           Studiesirkel «Nytt skogbruk!» Utsettes. Orienteringssak. Godkjent.

3.           Diskusjon om strategi for vår videre virksomhet som lokallag. Innledende noen prinsipper om organisasjonsstrategier. Hvilke ressurser har vi i laget og hvilke ressurser har fylkeslaget og sekretariatet som vi kan bruke i vårt arbeid. Viktig med rollefordeling og oppgavespesialisering. Diskusjon: Vi har begrensede ressurser og må være realistiske mhp saksomfanget. Det nevnes noen områder som er viktig å prioritere kommende sesong, slik som skog, hyttebygging og forsøpling. Viktig å konkretisere og bruke media og får til møter om et avgrenset tema (Ole Morten). Støttes av Even som anbefaler operative mål slik som bruk av sosiale medier og avisinnlegg. Trude opptatt av hyttebygging med referanse til seminaret om Fjellgrenser tidligere i år. Viktig med kunnskapsformidling. Even mener også at graverende saker bør anmeldes, slik at de følges opp av myndigheter. Får støtte av Bjørn, som påpeker at vi må adressere ansvaret tydelig for å kunne anmelde en sak. Even foreslår en form for medlemsbrev uten bruk av vedlegg for å øke interessen. Han tar på seg å lage en mal som vi kan følge med en frekvens på 4x årlig. Bålmøte i løpet av høsten. Trude og Even blir enige om et program.  Godkjent.

4.           Planlegge åpent møte om skogbruk: tema «Åpne eller lukkede hogstformer?» Vi undersøker hvem som kan være med som foredragsholder om disse tema med utgangspunkt i veileder for lukkede hogstformer fra Skogkurs. Fred følger opp saken. Godkjent.

5.           Nytt kurs om artsregistrering og «folkeforskning»: Godkjent.

6.           Deltakelse med stand 3.sept på Fagernes? (Byfesten): Fred melder seg på med forbehold. Godkjent.

7.           Orientering om kantslått i fremtida: Orienteringssak.

8.           Vår rolle som deltaker i «Aksjon Aqua». Vi fortsetter å delta i arbeidet. Vektlegge i større grad forebygging. Trude opptatt av økt forsøpling langs veien etter Burger King har åpnet sine lokaler. Foreslår en panteordning for å få redusert kasting av emballasje. Ingen vedtak. Følges opp i neste styremøte.

9.           Om leserinnlegg underskrevet som styremedlem eller styreleder. Enighet om at leserinnlegg som underskrives som styremedlem godkjennes av resten av styret.

10.         Finansiering deltakelsen Skogseminaret i oktober. Laget dekker kostnader til seminaret og reisen. Eventuelt søke noe refusjon fra fylkeslaget. Godkjent.

11.         Eventuelt:

a.           Ole Morten: forsøpling rundt områder med hyttebygging: Enighet at dette er et betydelig problem som næringen ikke tar på alvor. Det er et krav at slike saker anmeldes for at det blir gjort noe med det. Alternativet er å presentere omfanget av problemet med bilder som et avisinnlegg. Ingen vedtak om hvem som jobber med saken. Tas opp igjen i neste styremøte.

b.           Tone: ny kraftlinje Åbjøra – Gjøvik: Det ansvarlige selskap er ikke villig til å presentere kostnader ved de forskjellig alternativer, noe vi bør stille krav om. Forslaget fra FNF, støttet av flere kommuner, om å legge kabler i traseen til Valdresbanen blir også støtte av oss. Dette må samkjøres med opprydding av traseen som Bane Nord har ansvar for og som kan redusere kostnadene. Even undersøker tilsvarende prosjekt som foregår på Vestlandet. Trude lurer på om det er lov å bygge en ny trase over et vernet område. Ingen vedtak, følges opp i neste styremøte.

c.            Fred: Kurs i personvern. Even, Trude og Fred meldes på. Tone avventer.

 

Referent: Fred