Styremøte 23.04.18

Tilstede: Ole Morten, Kenneth, Bjørn V og Fred

1.            Godkjenning referat årsmøtet – Vedtak: Godkjennes enstemmig

2.            Referat fra Landsmøtet – Handlingsplan for kommende toårsperiode blir gjennomgått. Den finnes på Naturvernforbundets nettside under Landsmøtesaker.

3.            Catskiing – Mulige planer for Catskiing (transport ved hjelp av beltegående kjøretøy)i Vang skal vi følge med på i den grad vi mener det har naturvernmessige konsekvenser. Tas opp i senere styremøter

4.            Strandryddedagen – Dagen er satt av til 5.mai for de som vil delta i den nasjonale ryddedagen, med mulighet for økonomisk støtte. Kenneth vil følge opp saken og få til en aksjon senere i måneden mai. Fred sender en anbefaling til våre medlemmer til å ta initiativ til ryddeaksjoner i deres nærområder. Vi ber dem om tilbakemelding for å kunne sende det til aksjonskomiteen for Strandryddedagen..

5.            Vindasaken – oppfølging endelig vedtak – Bjørn K har skrevet et forslag til leserinnlegg som vi støtter for publisering. Bjørn har også laget et notat med forslag til oppfølging. Om kraftverket ikke skal bygges, skal det feires og Vern Vinda avvikles som aksjonsgruppe. Styret i NVV foreslår at det etableres en «Vindas Venner gruppe» og at midlene som er igjen overføres til dem. Om OED går inn for utbygging har Bjørn forslag til en del aktiviteter som kan forsinke den videre prosessen. Vi vil komme tilbake til dette i neste styremøte eller så fort det blir en avgjørelse.  

6.            Reisegodtgjørelse ved bruk av egen bil: Kr.2,00 /km for kjøring til møter. Til styremøter kjører styremedlemmer fortsatt for egen regning, men dette kan diskuteres på nytt i et senere møte.

7.            Strategiplan – Bjørn K har utarbeidet et forslag til strategiplan, men kunne dessverre ikke delta i møtet i kveld. Vi har gjennomgått notatet, men foreslår at planen tas opp på nytt i neste styremøte om ca. en måned. Noen av forslagene skal vi allikevel begynne å jobbe med, bl.a. planlegging av «plastaksjoner», da tida er inne for dette.

8.            Eventuelt:

1. Et leserinnlegg i Aftenposten fra Knut Nes, hytteeier og leder i Valdres Hytteforum med overskrift «Hyttekommunene trenger markagrenser», ble gjennomgått. Det er diskutert om vi kan ta initiativ til et åpent møte om dette til høsten i samarbeid med både Hytteforumet, DNT, Fylket og andre interessenter. FNF v/ Ole Morten kan være koordinator. Fred tar kontakt med Knut Nes om saken.

2. Kenneth har et lager med sparedusjer som kan brukes som gaver. Vi undersøker om Naturvernforbundet kan være interessert i å få disse vederlagsfritt. Vi får et eksemplar til vurdering.

3. Kenneth har startet en Facebookgruppe med navnet «Opprydding i Valdres», som regelmessig legger ut meldinger om innsamlet søppel.

3. Fred har fått tillatelse til bruk av logoen til naturvernforbundet til diverse treprodukter. Inntekter ved salg av disse kan bli en liten inntektskilde til laget.