Styremøte 23.august 2018

Tilstede: Kari Rønningen Dieserud, Gunnar Dieserud under sak 1, Fred Kuyper, og Ole Morten Fossli – referent.

Saksliste:

 1. Lupinaksjon: Informasjon om innsamling av den fremmede arten Lupinplante ble drøftet, vi foreslår at ulike får ansvar for gjennomføring av ryddeaksjoner i kommunene. Det er viktig å bruke media og sosiale media for å få de enkelte huseiere til å engasjere seg i rydding på sin egen tomt.

Det er viktig å få ut informasjon omkring påske for å få til rydding i løpet av mai. Det er mulig å søke Miljødirektoratet om støtte til rydding og informasjon innen 15. januar. Det er aktuelt å invitere til et møte for å engasjere folk. Saken har allerede vært omtalt i Valdresavisa. Vi kan kontakte politikere som kan ta saken videre i kommunestyrene.

Viktig å få til brei mobilisering med flere grupperinger som kan tenkes å engasjere seg; Valdres Hagelag, Beitostølen humleklubb, politiske partier, Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres hytteforening, Visit Valdres mfl. Aktuelt å spørre om det er mulig å holde innlegg for kommunestyrer.

Viktig å kontakte Statens Vegvesen for samarbeid. Kari og Gunnar kontakter Valdres Hagelag og lager infoark. Fred innkaller til neste møte i slutten av september.

 

2.  Referat forrige styremøte: Fred leste opp referatet, viktige tema å følge opp: Aktivisering av medlemmer i kommunene med aksjonsgrupper på ulike m.m., brev om plast i dagligvarehandelen og jobbe opp mot kommunene om miljøansvaret i ulike saker. Vi har ikke fått fulgt opp alle sakene, men referatet godkjennes.

 

3. Markagrenser: Vi gikk gjennom temaet og behovet for grenser for hyttebygging. FNF Oppland planlegger nå et møte på Fagernes i slutten av september eller begynnelsen av oktober med mål om å samle natur- og friluftslivsorganisasjoner, hyttevel og andre som vil delta i et nettverk med mål om slike grenser. Vi satser på å delta på dette.

4. Turveger: Vi har blitt kontaktet ang. etablering av en brei turveg ved Syndin i Vestre Slidre som medfører et stort naturinngrep. Vi har skrevet om saken i et innlegg i Valdresavisa sammen med andre saker som fører til store naturinngrep. Vi har registrert at det lages slike turstier i mange hytteområder som brukes til å lage tidlige skiløyper og dette bidrar til et nytt uheldig press på fjellområdene.

 5. Vindmølleplaner: Vi snakka om analyseområdene for vindkraft som NVE ønsker innspill til. Det vil bli arrangert et møte for natur- og friluftslivsorganisasjoner i Valdres m.m. om kort tid. Vi satser på å delta.

 6. Diverse: Vi avventer endelig resultat fra sluttbehandling av saken om Vinda kraftverk og vi jobber videre opp mot kommunal behandling om det skulle bli gitt konsesjon.