Styremøte 24.03.22

Tilstede fra styret: Even Tømte, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli (teams), Fred Kuyper; fra arbeidsgruppe Folkeforskning: Petter Martin Lindstad

 1. Referat styremøte 17.022. Leses opp av Ole Morten- Godkjennes
 2. Godkjenning og underskrift årsmøteprotokoll. Underskrift utsettes pga. fravær.
 3. Prinsipprogrammet for Naturvernforbundet. Lokallaget forholder seg til dette med eventuelle lokale tilpassinger. Det oppfordres til å lese programmet som er gjeldende fra 2021 og finnes på forbundets nettside.
 4. Fordeling av styreoppgaver. Saken utsettes pga fravær av tre styremedlemmer. Fred har fått avklart at å kombinere styrelederstilling med kassereroppgaver er tillatt.
 5. Ryfoss – planer om utbygging. Vi følger saken. Ole Morten skriver et utkast til leserinnlegg om saken.
 6. Danebusaken. Fred orienterer om våre innspill. Vi undersøker om det er gjort saksbehandlingsfeil eller feil lovtolkning. Eventuelt henvende oss til Statsforvalteren. Svarfrist for innspill 3 uker etter KS-avgjørelse. Ansvarlig for oppfølging av saken må avklares snarest.
 7. Aktiviteter fremover: Bålmøte må utsettes til april. Mulig tema: Klimarapporten FN. Even kan presentere den. Skogkurs til sommeren. Møte om rovdyr – familie arrangement med Bjørn Henrik Stavdal Johansen fra Besøkssenteret rovdyr i Flå. Deltakelse i lupinprosjekt (Fred) og Aksjon Aqua. Planlegge aktiviteter for Folkeforskning.
 8. Lage aktivitetskalender (årshjul) så snart dato for arrangement er fastsatt. Skrive medlemsbrev.
 9. Stoff til FB- sida vår. Gi flere tilgang til vår konto. Even og Fred ordner det.
 10. Etablere arbeidsgruppe som jobber med folkeforskning. Godkjennes.
 11. Representanter til ulike arbeidsutvalg i fylkeslaget: klima, naturglede, arealbruk og skogvern. Even er med i skogverngruppe. Petter er med i arealbruksgruppe, men ønsker å drive med saker med lokalt preg. Vi oppfordrer alle som vil om å melde seg på et slikt utvalg.
 12. Eventuelt. Saken om oppmykning av regelverk for snøscooterkjøring i Vang kommune. Even skriver et avisinnlegg. Petter tar opp at det har blitt mer støy på Strandfjorden i sommer. Vi tar det som en konkret sak til neste styremøte.

Referent Bjørn. Fred ha tilføyd noen kommentarer.