Styremøte 27.09.16

Tilstede: Fred Kuyper, Torodd Lybeck, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli-ref. og nytt engasjert medlem Kenneth Østgård.

Saksliste:

16/16 – Referat forrige styremøte, ble gjennomgått og drøfta. To turer ble gjennomført i den nasjonale «Friluftslivets uke. Vi drøfta også temaet avfallskartlegging og ble enige om å videreføre Avisa Valdres sin interesse for å skrive om bla. avfallsfunn i Valdreskommunene. På denne måten håper vi at dette vil bidra til at kommunene setter krav om opprydding. Fred orienterte om at fylkeslagets jubileumsbok er skrinlagt og isteden vil bli en egen nettside.

17/16 – Referat fra jubileumsmøtet til fylkeslaget, ble gjennomført på Haugseter i Øystre Slidre i slutten av august, Fred, Ole Morten og flere medlemmer deltok fra vårt lag.

18/16 – Kort om søppelaksjonen, ble tatt opp under behandling av ref. fra forrige møte.

19/16 – Revisjon Begnavassdragets reguleringsbestemmelser, ble gjennomgått, høringsfrist 20. desember, vi kan engasjere oss i saken ved å om vi har kapasitet. Vi kan også sende ut forespørsel om saksengasjement- og sakskunnskap til medlemmene.

20/16 – NVE’s vedtak om utbygging av Vinda – videre oppfølging; vi konkluderer med å følge opp saken og gjør vårt for å stoppe utbygging. Viktige tema; mediasynlighet, turarrangering og bruk av sosiale medier for å få folk flest og stortingspolitikere til å engasjere seg.

21/16 – Planlegge medlemsmøte: temavalg – Vinda; Fred og Ole Morten sjekker opp ang. møte innen slutten av november.

22/16 – «Ti mot én» – kort orientering om boka «Sapiens – innføring i menneskehetens historie».  Fred fortalte om interessante tema og anbefalte boka, viktig om vern av natur. Han har allerede skrevet leserinnlegg i Avisa Valdres om boka. Aktuelt med møte med f.eks. kirken og myndigheter i Valdres?

23/16 – Medlemsverving – Naturvernforbundet sentralt har nå vervekampanje, vi må oppfordre folk til å melde seg inn. Aktuelt med facebookdeling?

24/16 – Eventuelt

Referent Ole Morten