Styremøte 270122

Teams møte fra kl. 18.00 til 20.00 Fra styret deltok Ole Morten, Martin, Aase, Even og Fred. Invitert med på møtet Trude Nytrøen Pedersen og Tone -Wasbak Melbye.

Sak 1. Referat styremøte 09.11.21 og 15.12.21. Godkjent. Det ble oppfordret til å fortsette engasjementet mot utbygging av Danebu Panorama. Trude, Tone, Even og Fred arbeider videre med saken. Andre saker som er referert tas inn i aktivitetsplan for 2022, bl.a. et foredrag med utgangspunkt i en podkast «Når det rakner» og foredrag om rovdyr som familiearrangement.

Sak 2. Planlegge årsmøte. Skal avholdes 28.februar. Flere foreslåtte møtetemaer utenom selve årsmøtet utredes nærmere. Likedan møteplass, enten som et bålmøte eller innendørs. Vi avventer smittevernregler som blir gjeldende. Fred kontakter valgkomiteen, Alle nåværende styremedlemmer er villig til å fortsette, Martin evt. som varamedlem. Trude og Tone er villige til å gå inn i styret. Ole Morten synes vi kan utvide styret uten å bryte vedtekter. Fred mener at vi bør prøve å få inn medlemmer fra flere kommuner (ØS, VS og Vang).

Sak 3. Bålmøte. Trude foreslår et bålmøte i løpet av mars med tema Gammelskog. Vi finner en lokal foredragsholder. Møtet kan bli fulgt opp av et helgeseminar til sommeren, hvor vi inviterer Mikkel Soya Bølstad og/eller Gjermund Andersen.

Sak 4. Kurs om gammelskog – nevnt under sak 3.

Sak 5. Referat fra evalueringsmøter med VNK om Slåttekurs og Aksjon Aqua. Forslag om at vi fortsetter å engasjere oss i disse to tiltak. Ingen innvendinger.

Sak 6. Kommuneplanens samfunnsdel NAK. Det oppfordres at alle som har anledning til å lese gjennom planforslaget og komme med innspill. Frist 7.februar. Frist for innspill til kommune er satt til 22.februar.

Sak 7. Vern av Vassfaret. Fred kontakter Martin Lindal fra Buskerud og foreslår at vi er med å skrive under deres uttalelse.

Sak 8. Snøscooterløyper for fritidskjøring i Vang. Det oppfordres sterkt at vi engasjerer oss i saken med leserinnlegg eller andre tiltak. Even orienterer seg om saken og meddeler styret hva som er aktuelt å gjøre.

Sak 9. Utbygging verna vassdrag. Ole Morten refererer fra samtale med Per Fladberg, som oppfordrer til leserinnlegg med et engasjerende forsvar av verna elver og natur. Det er også underskriftslister på nettsida til Naturvernforbundet sentralt. Fred gjør oppmerksom på at vi per i dag ikke vet om aktuelle elver i Valdres. Om så blir, må vi engasjere oss i sterk grad.

Sak 10. Eventuelt. Ole Morten har et barnebarn som har meldt seg inn i Miljøagenter. Vi bør undersøke om det er mulig å etablere en lokal avdeling for Miljøagenter i Valdres. Det ble ikke gjort vedtak i saken, men det oppfordres at alle «ser seg om» og hører med folk med mindre barn om det kan bli aktuelt.

Ref. Fred