Styremøte 3. mars 2015

Møtested : Barlia, Skaveldbygda Til stede : Fred Kuyper, Ole Morten Fossli, Gunvor Hegge, Gunnar Heiene, Jan Paulsen

 

 

Sak 1.     Referar forrige styremøte.
Referatet fra styremøtet 7. oktober ble gjennomgått og godkjent uten merknader.
 

Sak 2.            Referat fra møtet i vassdragsforumet.
Referatet fra møtet i vassdragsforumet 19. februar ble gjennomgått og tatt til etteretning

Sak 3.     Årsmøte.
Generalsekretæren i Naturvernforbundet, Maren Esmark, har signalisert at hun stiller opp på årsmøtet. Esmark vil holde åpningsforedrag om utmarksforvaltning, men vi bør ha flere innledere. Fred har prøvd å få tak i Riber-Mohn. Ordføreren i Nord-Aurdal kan også være aktuell.

Skrautvålsameiget har skrevet en uttalelse om lokal forvaltning. Vi bør invitere dem med på møtet for å komme med en uttalelse om denne saken, slik de ser det. Dette kan skape grunnlag for en saklig diskusjon.

Årsmøtet blir avholdt i auditoriet på Valdres vidaregåande skule mandag 23. mars kl 19.00 og annonseres i avisa Valdres med henvisning til saklist mv. på vår internettside. Sakspapirer leveres ut på møtet, slik at vi slipper å sende inkalling til hvert enkelt medlem.

Hovedtema som vi skal jobbe med i neste år er vassdrag som er aktuelle for utbygging, naturgledeturer i friluftslivets år, medlemsverving, stands ifm valgkampen til høsten. Fred lager forslag til handlingsplan før årsmøtet.

Styresammensetning for kommende periode: Vi har pr i dag kandidater til et fungerende styre etter vedtektene. Hvis vi ønsker å opprettholde antall styremedlemmer på dagens nivå, er det vesentlig at vi finner nye kandidater som sier seg villige til å stille. Det er i den forbindelse viktig at styret går gjennom medlemslista fram mot årsmøtet og forespør aktuelle kandidater. De som sier seg villig, blir videreformidlet til Fred for å samordne de som er aktuelle.
 

Sak 4.     Turer knyttet til en del elvestrekninger (som omtalt i referatet fra vassdragsforumet).
Torodd Lybekk vil kunne sette opp en liste over aktuelle turer, f.eks en tur pr måned. Fred treffer han i morgen (4. mars) og vil ta dette opp med ham da. En aktuell tur vil kunne gå langs Etna, men må da i hovedsak følge veien.
 

Sak 5.     Eventuelt.
Ingen saker til behandling.

Referent

Gunnar Heiene