Styremøte 5.februar 2013

Utvalg   :              Styret i Naturvernforbundet i Valdres

Møtedato           :              5. februar 2013 kl 19.00

Møtested           :              Barlia, Skaveldbygda

Til stede             

                Fred Kuyper

                Aud Søyland (fra valgkomiteen)

                Jan Paulsen

                Gunnar Heiene

                Alexander Østby (under sak 7 – Øye vindkraftverk)

Behandling av dagsorden

Sak 1.    Godkjenning referat forrige møte

Referatet ble godkjent uten kommentarer

Sak 2.    Valg

Det ble diskutert noe rundt hvordan valget blir organisert og hvem kandidater som er aktuelle.

Sak 3.    Kort gjennomgang møtet om Ryfossen

Det var ikke stort oppmøte i Ryfoss, men de som kom var godt engasjert. Ellers var det ikke mange som visste mye om utbyggingsplanene.

Sak 4.    Leirin saken

Naturvernforbundet har jobbet med å få oversikt over forurensing rund flyplassene. AVINOR sier at graving antakelig vil gjøre vondt verre istedenfor å fjerne problemet.

Forbundet sentralt vil følge opp saken videre, og vi har mulighet til å komme med innspill i forhold til dette. Vi har foreslått å undersøke konsekvenser av forurensing i forhold til fisk.

Sak 5.    Veitraseen Bagn-Bjørgo

Vi har gitt en tilbakemelding til Statens vegvesen om at den lokaliserte hubrolokaliteten i området Kjerringsvingen blir tatt spesielt godt vare på i den videre planprosessen og den aktuelle utbyggingen. Det samme gjelder elvemuslingene i Begna.

Sak 6.    Planprogram Kvamskleiva

Fred informerte om dette. Høringsfrist på planen er 15. mars. Vi overlater til Tanaquil i Vang å ta seg av en uttalelse i den grad det er nødvendig.

Sak 7.    Øye vindkraftverk

Alexander Østby har orientert seg en del med problemstillingene rundt vindkraftverk forskjellige steder i landet. Han har også opprettet en facebookgruppe: ”Nei til vindmøller i vakre varierte Valdres”. Øye vindkraftverk representerer et stort naturinngrep og kan komme i konflikt med eksisterende skiløyper og andre friluftslivaktiviteter.

Sak 8.    Planlegge årsmøte og finne tema til medlemsmøte

Fred tar kontakt med forvalteren for Langsua for å høre om han kan komme og fortelle om erfaringer i nasjonalparken etter at den ble etablert. Dato for årsmøtet koordineres i forhold til når det passer for ham.

Sak 9.    Nettsiden vår

Det er ønskelig å se hvor mange som er inne og ser på sida vår. Fred undersøker med webansvarlig om dette er mulig.

Sak 10.  Eventuelt

Jan holder seg orientert om utbyggingsplanene av Vinda vassdrag. Det er her planlagt en utbygging til rundt 200 millioner kroner.

Naturvernforbundet m.flere har tatt initiativ om vardebrenning mot oljeboring i Lofoten den 23, februar.  Vi er ikke sikre om vi lokalt har anledning til å organisere noe i forhold til dette.

Referent

Gun