Styremøte 8.oktober 2013

Til stede : Fred Kuyper, Ole Morten Fossli, Gunvor Hegge, Ellen Bakken, Gunnar Heiene Gjest : Paul Lindviksmoen, ny leder i fylkeslaget.

Sak 1.     Referatsaker
a. Møte om Vigdal kraftutbygging.
Vigdal er en av 12 elver som står på NNV’s liste som ikke må bygges ned. Det bor nesten ikke folk lenger i denne sidedalen til Jostedalen. Øvre del av elva er bygd ut for ca. 30 år siden, men det er stor lokal motstand. Fred var der på dette møte i sommer.

b. Klimavalg 2013 aksjonen – Fred
Fred sa ja til å hjelpe til i aksjonen Klimavalg 2013 og var med på stand på Fagernes. På Beitostølen var det Bodvar Sonstad og Gunvor som hadde en stand.  Brosjyrer som var til overs ble lagt ut i postkassene,

c. Landsmøtet NNV – Fred og Paul
Fred og Paul var med på landsmøtet. Det var en gjennomgang av prinsipprogrammet, vedtekter og forslaget til det nye arbeidsprogrammet. Satsingsområdet for den kommende perioden er 100-års jubileet (for en sterkere organisasjon), naturglede og redusert oljeleting og ingen oljeboring i sårbare områder.

d. Seminar Raufoss om Friluftsliv – Ole Morten og Paul
Dette var et vellykket seminar med overskriften «Norsk natur – farvel?»
et seminar om trusler, håp og løsninger for naturen vår. Det var ca. 70 deltakere. Etter en rekke interessante foredrag om temaet var det debatt hvor bl.a. Lars Haltbrekken og NHO innlandet deltok.

e. Øye vindkraft – status – Fred og Alexander
Saken er avsluttet. Utbyggerne har skjønt at prosjektet er såpass kontroversielt at det ikke er grunnlag for videre planlegging. Den offisielle begrunnelsen er mangel på vind. Det var også lokal motstand bl.a. i formannskapet og et flertall i kommunestyret i Vang.

f. Oljeaksjonen 2013. Stand på Beitostølen hvor vi fikk markert oss og påfølgende vardebrenning med ca. 20 deltakere . Pressen møtte ikke, men vi fikk inn et innlegg i lokalpressen i etterkant.

g, Humleseminar i juni hvor vi hjalp til med annonsering. Humleklubben hadde 10-års jubileum i år. Fred og Gunvor deltok og vi fikk solgt litt materiell den dagen.

h. Ny transformator Skrautvål – Fred.
Det er planlagt ny transformatorstasjon i Skrautvål. Vi har ikke hatt nok kapasitet til å engasjere oss i saken. Begrunnelsen for stasjonen er at dagens kapasitet er altfor liten.

i. Medlemsverving – resultater – Alle
Paul har vervet fire nye medlemmer og Fred har vervet 12. Noen av disse er ikke tilhørende i Valdres. For å nå NNVs mål om 20% økning i medlemsmassen, trenger vi 20 nye medlemmer i Valdres. Beste måten å få nye medlemmer er å ringe til folk vi kjenner og vet kan være interessert i vårt arbeid.

j. Turer – Ole Morten – utlegg til traktering
Ole Morten har vært på tur sammen med asylanter i forbindelse med friluftslivets uke. Vi har spandert servering til de som var med på turen. De likte turen veldig godt, men måtte forklares at det ikke er sjanse for å støte på løver og elefanter i Norge.

 

Sak 2.     Oppland Naturvern – fylkeslag – Paul
Paul fortalte litt om fylkesstyret. De diskuterer for tiden bl.a. rovdyrpolitikk. Det har vært vurdert å opprette et eget vannkraftutvalg som kan gå inn i de forskjellige vannkraftsøknadene som er på trappene. De har hatt oppe villreinstammen i Rondane som er under press. Forskning har vist at stammen er trua i og med at levevilkårene er svekket.

Avfallshåndtering var tema på fylkesårsmøtet. Foreningen TEKNA har informert om at det finnes penger til kartlegging av avfallshåndtering.
 

Sak 3.     Arbeidsprogram 2013 – status – Alle.
Avfallskartlegging er ikke kommet videre. Vi vil etter hvert undersøke om det har skjedd noe med de områdene vi har kartlagt tidligere.

Vi har fått en del penger til turer. Noe har vi brukt, men det står fremdeles noe igjen.

Oppfølging av diverse plansaker/reguleringsplaner. Her må de enkelte styremedlemmene følge opp i sine kommuner

Videreutvikling av nettsidene. Det er noe usikkert hvor mye disse blir lest. Fred har her lagt ned mye arbeid for å tilrettelegge dette for publikum.

 

Sak 4.     Medlemsmøte: Forslag: om vannkraftutbyggingen i Valdres.
Fred kan presentere de aktuelle planer (søknader og melding) som ligger inne hos NVE.

Tid for medlemsmøte bør være innenfor inneværende år. Vi kan evt. ha et møte om Vinda der vi inviterer forskjellige folk til å si noe om historikk og prosjektet vedrørende de nye planene. Vi prøver å få tak i Jan Olav Nybo, NVE og DNT til å delta på møtet i tillegg til Skagerak kraft som utbygger. Gunvor kan ta seg av det praktiske hvis Fred tar seg av det faglige.
[i]


Sted: Ungdomsskolen i Heggenes.
Tid: Avhengig av når det passer for gjestene. Fortrinnsvis i november.
Innslag med bilder fra Vinda. Info om tidligere verneforslag.
 

Sak 5.     Bokplan om elver – Fred.
Fred er interessert i elver og har lekt med tanken om en bok om elver i Valdres. Dette er foreløpig på idestadiet. Evt. kan dette være en turguide som viser et utvalg av elver som er egnet for turer.
 

Sak 6.     Eventuelt.
Opprette facebookgruppe for Vindas venner.

Juvike grustak i Øystre Slidre har gått videre og det ser ut til at det blir gitt tillatelse til dette.

Skal vi kjøpe inn kalendre for salg til inntekt for forbundet sentralt?  Dette kan vi komme tilbake til ved neste anledning.

 

 

 

 

Referent

Gunnar Heiene