Styremøte 9.februar 2016

Tilstede: Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli, Fred Kuyper

Saksliste:

  1. Referat styremøte 09.11.15: Godkjennes. Lagt ut på vår nettside.

  2. Årsmøte – dato – program: Skal holdes i slutten av mars. Endelig dato når foredragsholdere er avklart. Aktuell tema: «Konsekvenser av klimaendringer i et Valdres perspektiv». Ole Morten tar kontakt med Tord Einar Smestad (Fylkesmannen i Oppland) og Audun Randen Johnsen (NNV).

  3. 10-års jubileum NVV: hvordan markere dette: Det er forslag om tre markeringsalternativer: lage et jubileumsskriv som sendes til alle husstander i Valdres; skrive en serie kroniker om naturvern; arrangere naturgledeturer. Fred og Bjørn jobber med vurderingen av et jubileumsskriv; Ole Morten med de andre forslag. Frist: før årsmøtet.  

  4. 50-års jubileum NVO – bidra til finansiering jubileumsbok: Vi sender en søknad til Sparebankstiftelsen Sparebank 1. Vi annonserer jubileumsfesten til NVO når programmet er avklart.

  5. Søppelfritt Valdres – aksjonsuke : dato – finansiering – innhold: Vi starter med å ta kontakt med Geir Helge Skattebu i avisa Valdres om hvordan dette kan bli et samarbeidsprosjekt mellom avisa og NVV.

  6. Føssaberg kraftverk – oppdatering – ny uttalelse? Ole Morten lager en uttalelse som sendes via FNF.

  7. Thons hytteplaner i Vassfarområdet: Ingen konkret uttalelse inntil videre. Det påpekes klimakonsekvenser knyttet til transport av den stadig økende hyttebyggingen i distriktet generelt.

  8. Innkomne saker: Kommunedelplan Teinvassåsen. Forespørsel om utfylling av et tjern til parkering. Saken er diskutert med miljørådgiver i SA-kommune.  Forespørsel fra et NNV-medlem med hytte i Hedalen om en mulig aktivitet med skjøtsel av slåtteenger. Styret ser ingen mulighet å sette i gang noe prosjekt, men oppfordrer vedkommende å ta initiativ i samarbeid med lokale interesser i området. Kommune delplan vassmiljø ØS kommune. Vi har ikke kapasitet å følge opp saken.

  9. Eventuelt: Vi deltar i en temaaften om klima i regi av Humleklubben på Beitostølen 22. februar. Vi gir et referat fra konferansen «Broen til fremtiden» som holdes 19.februar.