Styremøte

Referat styremøte 10.12.18 Tilstede: Bjørn Kjensli, Kenneth Østgård, Fred Kuyper. Bjørn Vagstein fra sak 7.

  1. Referat forrige styremøte. Lagt ut på vår nettside. Gjennomgås neste styremøte.
  2. Prosjekt avfall og plast. Vi er blitt spurt av VNK v/ Inas Syversen om å delta i eventuelle aksjoner for innsamling av plast- og annet søppel kommende år. Vi har svart at vi kan gjøre det. Fred avtaler et møte med Ina om saken, evt. kombinert med et møte om Lupinaksjonen. Refererer til Kystlotteriet, som har hatt god effekt av premiering av deltakere i ryddeaksjoner. Tar dette opp med VNK.  
  3. Lupinaksjon: Fred tar ansvar for det sammen med de andre medlemmer i aksjonsgruppa «Hjelp markblomstene våre». Prøver å få til et møte med Guri Grønolen ved VNK. Nb.: søknadsfrist for midler til aksjonen 15.januar.
  4. Mobilmast ved Syndin: Vi kan ikke engasjere oss i denne saken.
  5. Lederseminar: Fred vurderer å delta, evt med et innlegg om Vindaaksjonen. Diskuterer med Ole Morten om han vil være med.
  6. Feiring: Det er avtalt en festaften på fredag 11. januar i festsalen på Volbu. Diverse innslag under planlegging. En lokal gruppe fra Vern Vinda arbeider med dette. Bjørn skal overrekke en sjokoladeeske til redaksjonen i avisa Valdres for deres engasjement i saken. Ingen invitasjon til representanter fra sentrale organisasjoner, men lokalt invitasjon av en DNT representant.
  7. Videre oppfølging av Vinda: Bjørn har hatt kontakt med stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om det videre arbeid for varig vern. Naturvernforbundet sentralt jobber også med saken. Naturlig at også Venstre trekkes inn i dette arbeid. Forslag om å endre navn på Vern Vinda til Vindas Venner i Brønnøysundregisteret. Viktig at vi tar styring over markedsføringen og tilrettelegging av aktiviteter ved Vinda, ikke overlate det til kommersielle interesser. Bjørn nevner Alta museet sitt opplegg hvor pensjonerte fagfolk holder foredrag og organiserer turer med et faglig innhold. Dette tar vi opp med medlemmer av aksjonsgruppa Vern Vinda.
  8. Årsmøte: Forslag om å ha de planlagte aksjoner med plastinnsamling og lupinaksjonen som tema for møtet. Bjørn K er villig til å fortsette som styremedlem, Ole Morten fortsetter, Fred fortsetter, Kenneth ikke på valg. Bjørn V fortsetter som vara. Vi bør få en representant fra de kommuner som ikke er med i styret nå, evt som kontaktpersoner for deres kommune om det blir vanskelig å få de med som faste styremedlemmer. Fred tar kontakt med valgnemnda.
  9. Eventuelt: Kenneth er opptatt av gjenbruk. Vi har det med som tema i neste styremøte. Forespørsel fra Kjetil Bjørklund om å være vertskap for årsmøtet til fylkeslaget 15. og 16. mars. Vi sier ja til det og undersøker lokaler for møtet og overnatting. Fred tar kontakt med Kjetil. Aktuelt sted er Yddin Fjellstue. Ellers aktuelle steder: Grønolen, Vangsjøen. Møtelokaler leies ut på Løken forsøksgård. Forutsetter privat overnatting.

Ref. Fred