Tannløs sakliste for utmarksrådet

Saklista for Gausdal utmarksråd har tradisjonelt inneholdt saker som «Resultater fra storviltjakta» og «Resultater for telling av elg» Utmarksrådet anbefaler også fordeling av midler fra viltfond og fikestellmidler etter søknader fra ulike lag og foreninger, til Planutvalget for endelig vedtak.

Gausdal utmarksråd består av reprentanter fra Gausdal fjellstyre, Vestre Gausdal utmarksråd, Samarbeidsorganet, Statskog, Gausdal Jeger- og Fiskeforening, Gausdal bondelag, Bonde og  småbrukarlaget, Gausdal lensmannskontor og Gausdal Naturvernforbund. Utmarksrådet skal være et rådgivende organ for Planutvalget.

Det har vært stortsett bare ett møte i året i Utmarksrådet, ut på vårparten en gang. Der har vi fått en oppsummering av jakta og hatt forlag om fordeling av midler til ulike formål innen fiskestell eller viltforvaltning.

Lensmannenens «miljøkontakt» Ola Lundemo, starta i sin tid «Mijøforum» ( 2003?)  Miljøforum hadde nesten identisk sammensetting som dagens Utmarksråd. For å unngå å ha dobbeltkjøring når det gjaldt saksinnhold og møter, var det flertall for å kalle dette organet for Gausdal utmarksråd med kommunen som sekretærfunksjon.

Ola Lundemo har hele tida ment at «hans» Miljøforum hadde sin berettigelse ved siden utmarksrådet. Miljøforum ville være et bedre forum for og handtere blant annet ulike former for miljøkriminaitet.

På møtet i Gausdal utmarksråd 15. april 2011, tok Ola Lundemo bladet fra munnen. Han antydet med eksempler at saklista fra de siste utmarksrådsmøtene var bare  tannløse «kosesaker». Det var en meningsveksling om dette på møtet. De fleste måtte si seg enig i Lensmannsetatens syn. Resultatet ble at utmarksrådet skulle ha mist to møter i året, ett på våren som nå, pluss ett på høsten. Slik kunne det bli plass til flere saker, også saker som gjelder miljøkriminalitet! Dette var et standpunkt Naturvernforbundets represntant sa seg enig i.