Tomgangskjøring og luftkvalitet i Lillehammer

Av Arne Chr. Stryken. Naturvernforbundet i Lillehammer (NiL) vil rette oppmerksomheten mot luftkvaliteten i Lillehammer sentrum. Dårlig lokal luftkvalitet er en alvorlig form for forurensning. I Lillehammer er det partikler/svevestøv og NOx som bidrar mest til denne. Hovedkilden er, ifølge forslaget til klima- og energiplan 2015-2024, vegtrafikk og boligoppvarming (vedfyring).

Kilden til svevestøvet er partikler som blir revet løs fra asfalt ved bruk av piggdekk. Det er mest svevestøv i Lillehammer sentrum om våren. Men det er ofte også problematisk om høsten etter at piggdekk er satt på bilene. Derfor er det satt tidsgrenser for når piggdekk kan settes på og må tas av.

I Lillehammer viste NOx-nivået en økende tendens fram til 2012 (årsmiddelverdier), mens det er gått litt ned de tre siste tre årene. I Miljøstatus for Norge (2015) sies det at utslippene de kommende årene vil gå noe ned, bl.a. som følge av strengere avgasskrav til kjøretøyer og en forpliktende avtale om utslippsreduksjoner inngått mellom Klima- og miljødepartementet og en rekke næringslivsorganisasjoner.

I vinter var det noen innlegg i GD som påpekte at biler står på tomgang i Lillehammer. Det er vanskelig å vite hvor omfattende dette er, men ved selvsyn vil nok mange bekrefte dette inntrykket.

NiL mener at det må gjøres noe for å få bort, eller iallfall redusere, tomgangskjøringen i Lillehammer. Det er flere måter å gjøre det på. Det beste ville være om den enkelte bilfører, bussfører, transportbilfører, drosjesjåfør hadde en holdning som fører til at de slår av motoren når bilen står stille, kanskje bortsett fra ved av- og påstigning. Dette krever bevissthet og omtanke for miljøet og at det tas hensyn til andre menneskers ubehag og helse. Det vil også være viktig at omgivelsene (de som registrerer tomgangskjøring) om mulig sier i fra. Men det er også nødvendig med samfunnsmessige tiltak og regler. Det vil si forbud mot tomgangskjøring i sentrale og trafikkerte strøk i Lillehammer. Hvem skal iverksette og kontrollere dette? Vi mener det bør skje i regi av Lillehammer kommune og politimyndighetene. Vi har ikke undersøkt om dette er hjemlet i politivedtektene. Om dette ikke er tilfelle, bør forbud mot tomgangskjøring tydelig framgå i disse.

NiL vil til høsten sette i gang et lite prosjekt som mer systematisk vil registrere tomgangskjøring og bl.a. påpeke ulike helsemessig negativt virkningene av denne.