Uttalelse fra Årsmøtet i Naturvernforbundet i Valdres

Årsmøteuttalelse vedrørende energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med endrede skolekretsgrenser i Nord Aurdal.

Naturvernforbundet i Valdres

V/Ole Morten Fossli

Rust

2890 Etnedal

Nord Aurdal Kommune

V/Ordføreren

2900 Fagernes

23/3-2009

Uttalelse fra Årsmøtet i Naturvernforbundet i Valdres:

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med pågående arbeid med ny forskrift for skolekretser i Nord-Aurdal kommune.

Vi ber om at det i forbindelse med arbeidet igangsettes en konsekvensutredning som redegjør for konsekvenser for energibruk og klimagassutslipp i endring av aktuell forskrift. Vi vil også vise til kommunens igangsatte arbeid med klima- og energiplan.

Med vennlig hilsen

For
Naturvernforbundet i Valdres Ole Morten Fossli – 99796680