Uttalelse Konseptvalgutredning E16 Bjørgo – Øye

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med Konseptvalgutredningen for E16 fra Bjørgo til Øye og ønsker å komme med følgende uttalelse:

Behov og krav

Under pkt 3 Behovsvurdering  er miljø oppgitt som et relevant hovedmål, men nevner kun  tiltak som begrenser miljøulemper. Som eksempler  ”å ta vare på dyrka mark, kulturlandskap og vannmiljø”. Vi er enige i at dette er viktige tiltak, men mener at en må se på miljøproblematikken i et større perspektiv. Klimagassutslip er en vesentlig del av denne problematikken. Dette nevnes da også som ett av hovedmålene i målstrukturen. Naturvernforbundet anser det som vesentlig at en også i denne konseptvalgutredningen nevner begrensning av klimagassutslipp og reduksjon av miljøskadelige virkninger av dette veiprosjekt som et hovedmål.

Samfunnsøkonomisk nytte

Det er etter vår vurdering en grunnleggende svakhet at kortere reisetid og økt trafikk regnes som positivt, mens langsiktige miljø- og klimakostnader i varierende og etter alt å dømme altfor liten grad blir tatt hensyn til. Beregningene må ta hensyn til langsiktige miljømål og prise klimagassutslipp ut ifra hva som er nødvendig for å nå 2-gradersmålet, som er offisiell norsk politikk. Økt trafikk vil etter vår vurdering gjøre det vanskelig å oppnå dette målet.

Naturmiljøet

Vi mener at konseptvalgutredningen ikke er grundig nok for å vurdere konsekvenser av ulike trasevalg for naturmiljøet. I utredningen er det ikke utført egne undersøkelser, men det er benyttet data fra DN Naturdatabase, Arealis, kart, internettsider og fagpersoner i kommunene (De tre sistnevnte kildene er ikke nøyaktig angitt i utredningen). 

For en del av de berørte områdene kjenner vi til at det foreligger viktige data om forekomster av arter, leveområde for arter og naturtyper som ikke er nevnt i utredningen.  For eksempel er det utført naturtypekartlegging på mange berørte lokaliteter, men informasjonen er i påvente til for å bli ført inn i sentrale dataregistre (Naturbase).  Videre er Artsdatabankens nettregister Artskart ikke benyttet.  Dette planverktøyet inneholder opplysninger om artsforekomster, og nevner en rekke truete/rødlistede artsforekomster som ikke har kommet med i utredningen. 

Vi kjenner til at trase 1 (utvidelse av eksisterende vegføring) og 2 a vil ødelegge en rekke lokaliteter for forekomster av karplanten dragehode. Dragehode er oppført på rødlisten som sårbar (VU) og står under artsfredning.  En egen lovforskrift om dragehode (Forskrift om dragehode Dracocephalum ruyschiana) er under høring og vil trolig være gyldig før byggearbeidene vil komme i gang. Øvre Valdres viser seg å være et kjerneområde for denne arten.

For trase 2b kjener vi til at en rekke svært viktige naturtypelokaliteter i 2010 er blitt kartlagt ved Hande i Vestre Slidre (meddelelse fra biolog Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig Utredning), hvor denne traseen vil medføre tunellutslag. Det gjelder naturbeitemark, artsrik vegkant og randsonevegetasjon som er habitater for rødlista arter, med blant annet forekomster av dragehode.

For andre av de berørte områdene er datagrunnlaget som foreligger, selv om alle tilgjengelige kilder benyttes, for dårlig. Naturtypekartleggingen er i de berørte kommuner langt fra fullstendig.  For trasé 2b er konsekvensene for naturmiljø for dårlig utredet. Naturmiljøene som berøres langs og i Sæbufjorden er ikke undersøkt. Trase 3 vil berøre nordvendte, skogkledde arealer med fuktige, delvis eksponerte kalkrike bergvegger og bekkekløfter. Men nord i Vestre Slidre og Vang nevner utredningen at ingen registrerte naturkvaliteter berøres. Imidlertid er det sannsynlig at en nærmere undersøkelse ville avsløre at slike foreligger, siden disse områdene ikke er undersøkt, og tilsvarende miljøer lengre sør i samme dalføre, med samme eksponering, geologiske og hydrologiske forhold og en lignende vegetasjonshistorie oppviser store naturverdier.

Konseptutredningen konkluderer med at alternativene 1, 2a og 2b er alternativene det bør arbeides videre med, mens alternativene 3, 4a og 4b bør utgå. Med noen forbehold synes vi dette virker som en fornuftig konklusjon i forhold til naturverdiene. 

Vi ber om at det i neste utredningsfase blir utført meget nøyaktige undersøkelser av naturkvalitetene i form av bevaringsverdige arts- og naturtypeforekomster. Vi ber om at det blir beholdt en åpning for alternativer der verdifulle forekomster kan bli rammet.

Med vennlig hilsen,

Tanaquil Enzensberger, styremedlem og Fred Kuyper, leder for Naturvernforbundet i Valdres