Uttalelse til møtet i regionrådet 18.februar

Fjellgrensenettverket fikk 40 minutter til å presentere synet til forskjellige deltakere i nettverket. Naturvernforbundet kom med følgende uttalelse..

La meg innledningsvis si, at i et natur- og klimaperspektiv, er fortsatt satsing på bygging av fritidsboliger, ikke bærekraftig. Arealinngrep, nedbygging av myrer, hogst av verdifull gammel skog er noe av årsaken til at stadig mer natur blir borte. Stort forbruk av energi til oppvarming og transport er noe av årsaken til de stadig økende CO2-utslipp. Større boliger til fritidsbruk med krav om helårsoppvarming har noe av skylda. Dette er ikke mine ord. I artikkelserien «Hytteparadokset» uttalte en professor i bærekraftig utvikling at dagens hytter truer miljøet og at det ikke finnes bærekraftige hytter.

Men artikkelserien peker også på positive sider ved fortsatt hyttebygging. Vi i Naturvernforbundet er innforstått med at alle hensyn må balanseres. Derfor har vi gått inn for fortetning av hytter og fritidsboliger. Men merket oss at også det fører til store protester og konflikter.  Mange hytteeiere har kontaktet oss om å støtte deres kamp mot fortetninger. Under mottoet: «Når nok er nok»

Temaet i dag er Fjellgrenser. Et noe uklart begrep, som heller bør hete «Grenser for ikke-bærekraftig vekst». Det stiller krav til bedre utredninger og konsekvensanalyser, når nye områder eller inngrep i naturen planlegges. Det stiller også krav til politikerne at vedtatte planer overholdes og at dispensasjon fra planer unngås.

Det argumenteres med at Norge har mye natur. Kun noe få prosent er bygget ned med hus og hytter, veier og kraftlinjer, gårder og industri. Men mye av denne nedbyggingen med fritidsboliger foregår i sårbare områder: overganger mellom land og hav og mellom skog og fjell. Det er der naturmangfoldet er stor og utsatt og det er der behovet for en grense for vekst er størst. En fremtidig fjellgrense må da bli der barskoggrensen går. Men det er også viktig når en skal planlegge fremtidige hyttefelt, at man tar hensyn til beiteområder, stølsdrift, vilttrekk, hekkeområder, områder for å drive jakt, vassdrag og myrområde.

Kommunedelplaner for naturmangfold kan bli et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraft. Regjeringen argumenterer med at: «Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner.»