Uttalelse til søknad om konsesjon for Vinda kraftverk

19.september er det høringsfrist for en uttalelse til Skagerak Energi sin søknad om konsesjon for Vinda kraftverk. Naturvernforbundet i Valdres har sammen med fylkeslaget sendt inn følgende uttalelse:

I møtet om Vinda, på Heggenes den 26.august, ble vi av seksjonssjef Jens Aabel oppfordret til å kommentere utbyggingsplanen mest mulig konkret med utgangspunkt i følgende momenter:

 1. Er verknadene av utbygginga godt nok gjort greie for?
 2. Kva meiner du er dei viktigaste fordelane og ulempene?
 3. Er du for eller imot utbygging og kvifor?
 4. Foretrekk du eit bestemt alternativ eller traséval?
 5. Kva er ditt syn på avbøtande tiltak?
  1. Vasskraftverket
  2. Kraftleidningen

Vi sender herved følgende kommentarer til disse fem momenter:

Ad pkt. 1:

Etter vår vurdering er virkningene av utbygginga i hovedsak gjort godt greie for. Men det vi stiller spørsmål til er om grunnlaget for rapporten er godt nok når kartleggingen er gjort over kun to sammenhengende dager i juni for Naturtyper, vegetasjon, vilt, fiske- og bunndyrundersøkelser, og to sammenhengende dager i september der det er gjort prøvegarnfiske i Søre Vindin og i Heggefjorden.

Etter vår vurdering burde kartleggingen vært gjennomført over et større tidsrom og/eller i flere årstider.

Ad pkt. 2:         

Den eneste lokale fordelen med denne utbyggingen er av økonomisk art for Øystre Slidre kommune og grunneiere med fallrettigheter.  I byggefasen vil det generere et betydelig antall arbeidsplasser med lokal eller regional tilknytning. I driftsfasen er det kun snakk om ett årsverk ifølge fagrapporten «nærings- og samfunnsinteresser».  I hvilken grad denne utbyggingen vil påvirke kommunens renommé som naturvennlig reisemål i negativ retning er usikker. Det er kommunen selv som har valgt slagordet «Øystre Slidre – rein naturglede!». Vi opplever at kommunens satsing på hyttebygging og turisme er i klar uoverensstemmelse med videre utbygging av resterende vassdrag. Det vil være mer naturlig at kommunen videreutvikler opplevelser knyttet til vassdrag, fremfor å være med på å ødelegge for slike opplevelser.

Ulempene slik Naturvernforbundet vurderer det, er de naturrelaterte konsekvenser av utbyggingen. Følgende momenter, som er kommentert i konsekvensutredningen, taler sterkt for at utbyggingen er uakseptabel:

 • Betydelig reduksjon i middelvannføring vil redusere elvas opplevelsesverdi betydelig, både for de fastboende og besøkende. Foreslått minstevassføring vil ikke rette på dette.

 • Likedan vil de tekniske inngrepene forringe opplevelsen av en tilnærmet uberørt natur på store deler av elvestrekningen, selv om den ikke inngår under INON-begrepet.

 • Risiko for redusert produksjon av ørret i Vinda som følge av en økt ørekytebestand.

 • Mindre vannføring vil ha en negativ effekt på forekomsten av fossekallen.

 • Det er så og si umulig å hindre at abbor fra Søre Vindin følger med driftsvannet og ut i Heggefjorden.Ørretbestanden i Heggefjorden er i rapporten blitt karakterisert som middels til tynn. Immigrasjon av abbor vil som verste konsekvens kunne eliminere ørretbestanden til det minimale.

 • Heggefjorden er vernet pga. innsjøens verdi som landskapselement og for utøving av friluftsliv. Etter vår vurdering er fisking et viktig element i utøving av friluftsliv. Redusert fiske vil komme i konflikt med vernebestemmelser.

Ad pkt. 3:

Naturvernforbundet i Valdres og Oppland går sterkt imot denne utbyggingen av forannevnte grunner. I tillegg mener vi at videre utbygging av vassdrag ikke er nødvendig for å dekke Norges framtidige kraftbehov. Vi støtter synet til Norges Naturvernforbund, som på landsmøtet i 2013 bl.a. har vedtatt som hovedkrav til energipolitikken:

 • Regjeringen må utarbeide en nasjonal energiplan for et nullutslippssamfunn med grep som sikrer energieffektivisering, at den fornybare energien erstatter den fossile og som tar hensyn til naturmangfold, folkehelse og landskap. En helhetlig energipolitikk må forsvare den levende naturen og kan ikke baseres på mer utarming av norsk natur. 

 • Energieffektivisering må være øverste prioritet i energipolitikken. Den nye fornybare energien som trengs må primært komme fra energi vi frigjør.

  Pkt. 4 og 5:

  Vi har ingen kommentarer til disse to punkt.

   

  For Naturvernforbundet i Valdres                                        For Naturvernforbundet i Oppland

  Fred Kuyper, styreleder (sign)                                               Paul Lindviksmoen, styreleder (sign)