VALDRES – LUPINFRI SONE!

Aksjonsgruppa «Hjelp våre markblomster» har kommet godt i gang med å organisere utryddelsen av lupin i Valdres. Vi har hatt møter med fagfolk, miljøansvarlige i våre kommuner, interesserte hyttefolk og med fast bosatte som er opptatt av problemet.

Foreløpig er det to hovedsatsinger: Stoppe utbredelsen av lupin i fjellområder og kartlegging av lupin langs våre vassdrag. På sikt fjerning av all lupin i vårt dalføre, selv om det kan virke umulig å få til.

Men vi trenger hjelp fra alle som kan gjøre en jobb for oss: ved å innmelde funn av lupin og eventuelt ved å fjerne planter som har etablert seg spesielt i fjellområder.

Langs våre hovedveier er det Statens Vegvesen som nå skal starte med kantslått. Vi i aksjonsgruppa skal følge opp med å kartlegge behovet for ytterlige tiltak. Også her er vi takknemlig for innspill fra dere som er opptatt av lupin som et problem.

Vi er så heldige at det på vegne av Miljødirektoratet skal bli gjennomført en kartlegging av trua arter og natur i to utvalgte områder rundt Strandefjorden og Slidrefjorden. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter AS, som skal gjennomføre undersøkelsen, vil gi oss melding om funn av lupin. Det sparer oss for mye arbeid. Men vi trenger hjelp fra dere for de øvrige vassdrag, slik at vi kan registrere eventuelle funn på artsdatakartet og tilbakemelding til Fylkesmannen i Innlandet.

Vi har forfattet et brev til hytteeiere i Valdres med forslag om hvordan man skal gå frem. Her følger et utdrag fra brevet:

Vår oppfordring til dere er følgende:

 • Ikke plant lupin på hyttetomta.
 • Ved tilkjøring av masser: be om dokumentasjon at massen ikke er infisert av lupin.
 • Ikke del planter med andre hytteeiere – det er faktisk ikke tillatt lenger.
 • Om du har lupin på tomta:
  •  Helst skal du fjerne den. Jo flere som hjelper til, desto bedre resultat. 
  • Om du ønsker å beholde den er du ansvarlig for at den ikke sprer seg. Dette er faktisk lovbestemt.
 • Fjerning av lupin:
  • Luking/oppgraving: aktuelt når det er få eller middels med planter. Få = 1-50 planter per lokalitet eller over 20 meter mellom hver plante over et større område; Middels= 50-500 planter per lokalitet eller 2-20 meter mellom hver plante over et større område.
  • Slått, dvs. mekanisk nedkapping med ljå, grastrimmer, grasklipper eller utleggearm på traktor. Brukes i tette forekomster med middels eller mange planter. Mange = over 500 planter per lokalitet eller under 2 meter mellom hver plante
  • Sprøyting bør brukes minst mulig og regnes ikke som aktuelt for bruk på hyttetomter.
 • Bekjempelse i praksis:
  • Tiltakene gjennomføres på de samme steder/strekninger to (2) ganger i løpet av vekstsesongen i tre til fem (3-5) år. Senere én gang per vekstsesong, om nødvendig.
  • Tidspunkt for bekjempelse må tilpasses lokale forhold og gjennomføres helst før blomstring.
  • Dersom noen enkeltplanter er i ferd med å utvikle frø, puttes de i en tett sekk på stedet for senere å bli fraktet til forbrenning.
  • Avblomstrede blomsterbestander behandles som frø.
  • Ved slått skal planterester fjernes for å unngå gjødslingseffekt.
  • Ved luking/oppgraving skal planter og røtter pakkes inn og leveres på miljøstasjonen eller legges i kontainer for restavfall. Tildekking under transport er viktig.
  • Planter og røtter skal ikke komposteres eller legges i annen hageavfall.
 • Forsiktighetsregler:
  •  Personlig utstyr og maskiner må være rene for frø og jord som kan inneholde frø eller planterester.  Arbeidsredskap og sko må derfor rengjøres.
 •  Innmelding: send oss gjerne en melding om dine tiltak, da kan vi registrere på artsobservasjoner.no og rapportere det til Fylkesmannen i Innlandet.  E-postadressa: kuyp@online.no
 •  
 • TAKK FOR DIN HJELP. PÅ VEGNE AV VÅRE MARKBLOMSTER!