Varsel om oppstart av detaljregulering for Kluke massemottak i Gjøvik kommune

Det er planer om massemottak på Kluke gård på Biri i Gjøvik kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for mottak av rene masser fra framtidige byggetiltak som nytt sykehus, E6-utbygging og andre byggetiltak i regionen. Naturvernforbundet i Innlandet har levert innspill sammen med Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land. Høringsfristen var 17.01.2022.

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land og Naturvernforbundet i Innlandet har følgende kommentarer til Notat om KU-vurdering – fremtidig massemottak på del av gnr. 134, bnr. 1, Gjøvik.

Bakgrunn

I varslingsbrevet fra Arealtek AS ser vi at Arealtek AS i samråd med kommunen har kommet fram til at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning. Når vi leser Notat om KU-vurdering – fremtidig massemottak på del av gnr. 134, bnr. 1, Gjøvik, kan vi ikke finne gode nok argumenter for at tiltaket ikke skal utløse krav om konsekvensutredning – snarere tvert imot. Vi er uenig i vurderingen, og vil her begrunne dette.

Hva sier forskriften?

I følge § 8 i KU-forskriften faller planene for Kluke massemottak innunder planer som skal vurderes nærmere med hensyn til om konsekvensutredningsplikt utløses i henhold til vedlegg II i forskriften. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.

Tiltaket er ikke konsekvensutredet i noen tidligere plan, og det finnes heller ingen reguleringsplan for planområdet.

Videre sier forskriften at planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (vår utheving).

I forskriftens § 10 (Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn), er blant annet følgende forhold angitt:

b. truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv

f. konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning

Hva tilsier at tiltaket bør konsekvensutredes?

I det ovennevnte notatet om KU-utredning, står det at det i 2015 er gjort funn av ask og kåltistel innenfor området. Artene har status som henholdsvis sårbar og sterkt truet. Notatet forteller at lokalitetene har ukjent status i dag.

Videre sier notatet at det i en avstand på min. 100 m fra mottaksområdet, på sørsiden av Vismunda, gjennom MiS er registrert «rik bakkevegetasjon», «eldre lauvsuksesjon» og «bekkekløft». Notatet sier også at det utover disse registreringene er uvisst hvor godt området er kartlagt med hensyn til biologisk mangfold.

Den manglende kunnskapen om truede arter og biologisk mangfold i området, burde tilsi at konsekvensutredning er nødvendig. Mulig forurensningsfare/avrenning til Vismunda bør også utredes. Vi mener at det ikke er nok å synliggjøre og beskrive disse temaene i planbeskrivelsen.

Til tross for manglende kunnskapsgrunnlag konkluderer notatet med følgende (vår utheving): «Tiltaket kommer ikke i konflikt med truede naturtyper, verdifulle landskap, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift eller områder som er særlig viktige for friluftsliv.»

Når det gjelder konsekvenser for befolkningens helse, setter vi også spørsmålstegn ved notatets konklusjon: «Tiltaket har liten til ingen negativ konsekvens for befolkningens helse.» Av kart med planavgrensning framgår det at planområdet har naboer på flere kanter. Erfaringer fra eksisterende massemottak tilsier at slike tiltak kan medføre en betydelig støy- og støvbelastning for beboere i de aktuelle områdene.

Konklusjon

Vi mener at de ovennevnte temaene må konsekvensutredes. Vårt standpunkt forsterkes av at det ikke eksisterer noen reguleringsplan for området, og at konsekvensutredning tidligere ikke er gjennomført.


Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land
v/ leder Paul Lindviksmoen

Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun