Vedtekter for Naturvernforbundet i Valdres

Her kan du lese vedtektene som Naturvernforbundet i Valdres (NVV) arbeider ut i fra. Vedtektene ble sist vedtatt på årmøte 15. mars 2007.

Vedtekter for Naturvernforbundet i Valdres – vedtatt på årsmøtet 15. Mars 2007

                    §1 Føremål og organisasjon

Naturvernforbundet i Valdres er et lokallag av Norges Naturvernforbund. Naturvernforbundet i Valdres er underlagt vedtektene til Norges Naturvernforbund og arbeider i samsvar med Naturvernforbundets Formålsparagraf. Naturvernforbundet i Valdres har videre til formål å arbeide for lokale natur- og miljøsaker.

                    §2 Medlemskap

Alle medlemmer i Naturvernforbundet som er bosatt i Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang og Etnedal er medlemmer av Naturvernforbundet i Valdres. Ellers vises det til NNVs vedtekter § 3, §12.2, og § 13.

                    §3 Årsmøte

Årsmøtet er det høyeste organet i lokallaget. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Vedk. årsmøte vises det til NNVs vedtekter §12.3 og §13.

 

                    §4 Styre

Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, 2-4 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år for hvert enkelt styremedlem/varamedlem. Styret skal ha en best mulig geografisk og kjønnsmessig fordeling.

Verv som kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene. Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter og har møte- og talerett. Vedtak i styret fattes med simpelt flertall. Ved likt antall stemmer i styret kan leder benytte dobbeltstemme.

                    §5 Endring

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på årsmøtet

Fra NNVs vedtekter til bruk i lokallag:

4.3 – Landsmøtet.
a) Landsmøtet består av landsstyret, utsendinger fra lokal- og fylkeslagene, Natur og Ungdom og Blekkulfs Miljødetektiver. En representant fra Regnskogfondet har møte-, tale- og forslagsrett.
b)Antall utsendinger fastsettes på følgende måte:
– alle aktive lokallag har hver sin representant i fylkesdelegasjonen, valgt av eget årsmøte.

4.4 – Fylkesårsmøtet.
Stemmerett har styret og utsendinger valgt av lokallagenes årsmøter og dessuten utsendinger valgt av årsmøtedeltagerne fra kommuner uten aktive lokallag. Dog har ikke styrets medlemmer stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap eller ved valg av revisor. Hver utsending har en stemme.