Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Sør-Østerdal

Årsmøtet 2023 avholdes mandag 6. mars i Generalgården i Elverum. Vi byr samtidig på bildeforedrag med naturfotograf Jan-Rune Samuelsen.

Tur til Knappkjølen. Naturvernforbundet i Sør-Østerdal.

Naturvernforbundet i Sør-Østerdal ønsker velkommen til årsmøte. Alle medlemmer er velkomne, og alle medlemmer har stemmerett.

Tid: Mandag 6. mars kl. 18.30
Sted: Generalgården, Fjeldmoravegen 1, Elverum

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og evt. innkomne saker
Sak 3 Årsmelding
Forslag legges fram på møtet
Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Forslag legges fram på møtet
Sak 5 Regnskap og budsjett
Forslag til regnskap 2022 og budsjett 2023 legges fram på møtet
Sak 6 Innkomne saker
Sak 7 Valg

Frasigelse av verv sendes valgkomitéen ved Henrike Wangenheim, e-post: rikewang@online.no, mobil: 976 27 639, eller Liv E. Nygård, e-post: liv@ulvaaa.no, mobil: 970 37 006, innen 24. februar 2023.

Innmelding av saker sendes leder Morten Kjærnet Hagen, e-post: morten.kh@hotmail.com, mobil: 482 50 475, innen 24. februar 2023.

Bildeforedrag

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, blir det etter årsmøtet et bildeforedrag ved naturfotograf Jan-Rune Samuelsen, der han vil belyse viktigheten av
å ivareta villmarkspreget naturskog og intakte skogøkosystemer, sett i lys av ulike brukerinteresser, som bl.a. intensiv skogsdrift. Han vil også ta opp kvaliteten og funksjonen av vår nærnatur som 100-metersskoger og større nærfriluftsområder, bl.a. med eksempler fra Elverum.

Jan-Rune er født i 1970 og har vokst opp i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Fra 15-års alder tok interessen for natur- og naturfotografering stadig større plass, og førte også til at studievalget ble biologi ved Universitetet i Oslo innenfor terrestrisk zoologi. Fra 2009 økte tiden som ble brukt til naturfoto, både i nærområdene i Elverum, men også andre steder i Norge. Viktigheten av å utvikle vår forståelse for naturforvaltning, hvor hensynet til plante- og dyrelivet må hensyntas i større grad i skog- og arealforvaltning, er han særlig opptatt av. Jan-Rune er medlem av Norske
Naturfotografer (NN), Biofoto Indre Østland og Christanfjeld Photographers club.